X

Enquire Now

KVKK BAŞVURU FORMU

  GENEL AÇIKLAMALAR

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan UPL Ziraat ve Kimya San. ve Ltd. Şti. (“UPL”) ‘ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 3. Bu kapsamda “yazılı” olarak UPL’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47/B A Kule Kat: 31 No: 3107 Bayraklı, İzmir” adresine postalayarak,
  • Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak uplziraat@hs01.kep.tr veya uplturkey@upl-ltd.com adresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.
 4. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular UPL’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 5. UPL’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin UPL’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. UPL’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 6. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 7. UPL’in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  • A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri
  • B. Başvuru Sahibinin UPL ile Olan İlişkisi
  • Lütfen UPL ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

  • C. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • D. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem
  • Adresime gönderilmesini istiyorum

   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

   (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

   Elden teslim almak istiyorum

   (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki

   belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

   İşbu form, UPL ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, UPL tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için UPL tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde UPL, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

   Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

   Adı soyadı:

   Başvuru tarihi:

   İmza: