X

Enquire Now

 • A honlapot (www.upl-ltd.com/hu) UPL Hungary Kft. üzemelteti

 • A UPL nem kínál senkinek semmilyen szolgáltatást a honlapján keresztül. A jelen honlapon feltüntetett bármely információ kizárólag ebben a formában, minden esetleges hiányossággal együtt érhető el. A honlapunkon található vagy azon keresztül elérhető minden információt vagy terméket és bármely ott elérhető szoftvert a legnagyobb gondosság elvének szem előtt tartásával tüntettünk fel.

  2.a. Szavatosság kizárása: Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele az Ön kockázatára történik. A szolgáltatást adott állapotában és elérhető formájában nyújtjuk. A UPL kifejezetten kizár minden szavatosságot, akár kifejezett, akár vélelmezett, mely - nem kizárólagosan - kiterjed a forgalmazhatósági garanciára is, egy adott célra való alkalmasságra és a jogtisztaságra. A UPL nem szavatolja, hogy a szolgáltatások kielégítik az Ön igényeit, sem azt, hogy a szolgáltatás szünetmentes, megfelelően időzített, biztonságos vagy hibátlan lesz; a UPL a szolgáltatás által elérhető eredményeket sem szavatolja, sem azt, hogy a szoftver hibái ki lesznek javítva. Ön megérti és elfogadja, hogy bármely anyag és/vagy adat, melyet a szolgáltatás igénybevétele közben letölt, vagy más módon megszerez, az Ön saját belátása szerint és kockázatára történik. Önt kizárólagos felelősség terheli a számítógépében bekövetkezett bármely olyan kár, vagy adatvesztés miatt, mely az ilyen anyagok és/vagy adatok letöltéséből fakad. A UPL nem vállal szavatosságot semmilyen, a szolgáltatás használatának segítségével vásárolt vagy szerzett áruért vagy szolgáltatásért, sem bármely olyan műveletért, mellyel kapcsolatban egy felhasználó a szolgáltatáson keresztül vállalt kötelezettséget. Semmilyen, Ön által a UPL mail-tól a szolgáltatáson keresztül kapott tanács vagy információ, akár szóbeli, akár írásos, nem keletkeztet semmilyen szavatosságot, hacsak a jelen dokumentum ezt kifejezetten le nem írja. A UPL nem szavatol azért, hogy bármely szolgáltatás szünetmentesen, megfelelő időben biztonságosan és hibamentesen működik.

 • A UPL sem kifejezetten, sem vélelmezetten nem szavatol és nem vállal garanciát a honlapon található információ vagy tartalom használatáért, e használat eredményéért vagy a honlap ilyen használatra való alkalmasságáért, pontosság, megbízhatóság, teljesség, helyesség, működőképesség, teljesítmény, folyamatosság, időbeli megfelelőség, illetve a honlapnak és a rajta található tartalomnak egy adott célra való egyéb alkalmassága és/vagy jogtisztasága tekintetében, és ezekről semmilyen tényállítást nem tesz. Ezen túlmenően a jelen honlapon található információ vagy adatok tartalmazhatnak pontatlanságokat és/vagy tipográfiai hibákat. A UPL nem szavatolja, hogy a honlap, vagy annak funkciói szünetmentesen vagy hibák, illetve működési problémák nélkül üzemel(nek) és azt sem, hogy ezen információk a Felhasználó céljainak vagy elvárásainak megfelelnek.

 • A Felhasználó vállalja a teljes felelősséget a honlapon található információ, adatok vagy tartalom használatáért, e használat eredményéért pontosság, megbízhatóság, teljesítmény, teljesség, teljeskörűség, helyesség, működőképesség, folyamatosság, időbeli megfelelőség tekintetében.

 • A UPL kizár mindennemű felelősséget a jelenre és a jövőre nézve a honlapon található adatok, információ vagy anyagok továbbításában bekövetkező mindenféle hibáért vagy hiányosságért.

 • A Felhasználó lemond bármely követelésre vonatkozó minden jogáról, mely a jelen honlapon található bármely információba vagy adatba fektetett bizalma hátrányos kihatásain vagy eredményén alapszik.

 • Bárki, aki az e honlapon található bármely információt vagy adatot használja vagy a múltban használta elismeri és elfogadja, hogy az ezen személy által nyújtott minden információra vonatkozó törvényi vagy egyéb tulajdonjog a UPL kizárólagos birtokában marad. A jelen honlap tartalmát képező bármely ilyen információ reprodukálása, továbbterjesztése, vagy közvetítése díj ellenében vagy más módon szigorúan tilos, és ellenkezik Magyarország törvényeivel.

 • A UPL nem felelős semmilyen követelésért vagy veszteségért, mely közvetve vagy közvetlenül a jelen honlapon elérhető adatok vagy anyagok használatából vagy alkalmazásából, vagy ezen honlaphoz való jogosulatlan vagy bármely más módon történő hozzáférésből fakad. A UPL saját hatáskörén belül, előzetes értesítés nélkül bármely módon megváltoztathatja vagy módosíthatja az itt lefektetett rendelkezések bármelyikét.

  8.a. A szolgáltatási feltételek módosítása: A UPL megváltoztathatja a szolgáltatási feltételeket, a változásokról a UPL értesíteni fogja Önt. A UPL saját belátása szerint időnként ajánlhat Önnek a szolgáltatásaihoz kapcsolódó további funkciókat és megoldásokat. Mindazonáltal a UPL fenntartja a jogot, hogy ezen járulékos funkciók és megoldások biztosítását bármikor előzetes tájékoztatás nélkül megszüntesse.

 • Regisztrációs adatok: A szolgáltatással kapcsolatban Ön vállalja, hogy a UPL mailnek aktuális, teljes és pontos regisztrációs adatokat (‘regisztrációs adatok’) ad meg a szolgáltatás által kért módon, és ezt az információt a szükséges módon karban tartja és aktualizálja, hogy folyamatosan naprakész, teljes és pontos legyen.

 • Személyes használat és biztonság: Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételére való joga az Ön személyéhez fűződik. Ön vállalja, hogy nem viszontértékesíti és nem használja kereskedelmi haszonszerzés céljára a szolgáltatást a UPL előzetes kifejezett engedélye nélkül. Jelszavának és felhasználói fiókjának titkosságáért kizárólag Ön felelős. Felhasználói fiókjának használatáért kizárólag Ön felelős, beleértve a bármely harmadik fél által történő jogosulatlan használatot is.

 • Kártalanítás: Ön vállalja, hogy a UPL-t, annak alkalmazottait, igazgatóit, tisztségviselőit, ügynökeit és jogutódait, engedményeseit jogvédelemben részesíti, kártalanítja és kármentességükről gondoskodik, bármely és mindennemű felelősséggel, kárral, veszteséggel, költséggel és kiadással szemben és mindezek kapcsán, beleértve az Ön fiókhasználata miatt keletkező követelésekből fakadó ügyvédi díjakat, ideértve bármely rágalmazás, becsületsértés, magánélethez való és személyhez fűződő jog sérelme, más előfizetők által okozott szolgáltatásvesztés, szellemi tulajdon megsértése és más jogok miatt keletkező követelést.

 • A UPL fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse az Ön hozzáférését a szolgáltatásokhoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz vagy azok bármekkora részéhez.

  • Jogunkban áll az alábbi személyazonosító információt beszerezni Önnel kapcsolatban:

  • Név:

  • - Email cím

  • - Irányítószám

  • - demográfiai profil (pl. életkor, nem, foglalkozás, oktatás és tulajdonában levő vagyontárgyak)

  • - Érdeklődési kör (pl. hírek, sport, utazás, stb.)

  • - Pénzügyi információ (pl. számlaszám és hitelkártyaszámok)

  • - Honlapunk szolgáltatásáról alkotott vélemény

  Az említett információt az UPL tartja karban az UPL mindenkori személyes adatbiztonsági szabályzata alapján.

 • Törvények hatálya: Bármely, a UPL-lel szembeni perrel vagy bírósági eljárással kapcsolatban a jelen honlap használatával vagy ahhoz való hozzáféréshez kapcsolódó, vagy azt érintő bármely üggyel összefüggésben a honlapot meglátogató személy visszavonhatatlanul aláveti magát a magyar bíróságok illetékességének, és lemond minden a helyszínre vonatkozó ellenvetésről, vagy arra hivatkozva, hogy az eljárás számára nem megfelelő fórum előtt zajlik. A fent említett eljárásokban Magyarország jogrendje alkalmazandó.

 • Védjeggyel kapcsolatos észrevétel: A UPL és a honlapján felsorolt márkák csakúgy, mint a leányvállalatok a UPL védjegyei és szolgáltatási védjegyei. Az ezekből eredő, törvényben rögzített és egyéb jogok teljes egészében a UPL-t illetik. A fentiek bármely megsértése Magyarország törvényei és az ugyanezen a kérdést szabályzó nemzetközi szerződések szerint szabálysértésnek tekintendő.

 • Szellemi tulajdonnal kapcsolatos észrevétel: Hacsak másként nincs feltüntetve a jelen honlapon, a jelen honlap tartalmának szellemi tulajdonjoga a UPL-é. Minden jog fenntartva. A jelen honlapon található információ semelyik része - ide értve szöveget, grafikát és html kódot - sem reprodukálható, és nem továbbítható semmilyen formában, semmilyen megoldással a UPL kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.

 • Ezen kívül a Felhasználó vállalja, hogy a honlapot nem használja az alábbi célokra:

  • - jogellenes, káros, fenyegető, sértő, zaklató, fájdalmas, mocskolódó, vulgáris, obszcén, rágalmazó, más magánéletét sértő, gyűlölködő, faji, etnikai vagy más okból kifogásolható tartalom feltöltése, e-mailezése, továbbítása vagy más módon való elérhetővé tétele.

  • - kiskorúaknak bármilyen módon való károkozás

  • - bármely más személy vagy szervezet, ideértve, de nem kizárólag: egy UPL tisztségviselő, fórumvezető, vezető vagy házigazda nevében való fellépés, vagy hamis tényállítás vagy más módon téves kép sugalmazása saját kapcsolatáról egy másik személlyel vagy szervezettel

  • - azonosítók elektronikus fejlécek készítésével vagy más módon történő manipulálása a szolgáltatásokon keresztül továbbított bármely tartalom eredete elrejtésének céljával

  • - bármely olyan tartalom feltöltése, e-mailezése, továbbítása vagy más módon való elérhetővé tétele, amihez Önnek nincs joga semmilyen törvény és semmilyen szerződés vagy bizalmi megállapodás alapján (pl. munkaviszony során vagy titoktartási megállapodás hatálya alatt megszerzett bennfentes információ, tulajdonjogi és bizalmas információ)

  • - bármely olyan tartalom feltöltése, e-mailezése, továbbítása vagy más módon való elérhetővé tétele, mely sérti bármely fél bármely szabadalmát, védjegyét, szakmai titkát, szellemi tulajdonát vagy más tulajdonjogát (‘jogok‘)

  • - bármely kéretlen vagy jogosulatlan hirdetés, promóciós anyag, elektronikus szemét, spam, lánc levelek, piramis játékok vagy bármely más ügyfélszerzési megoldás feltöltése, e-mailezése, továbbítása vagy más módon való elérhetővé tétele, kivéve, ha ez olyan területeken történik (pl. vásárló szobákban), melyek e célra vannak tervezve (kérjük, olvassa el teljes spam szabályzatunkat)

  • - bármely olyan anyag feltöltése, e-mailezése, továbbítása vagy más módon való elérhetővé tétele, mely olyan szoftver vírust vagy bármely más számítógépes kódot, állományokat vagy programokat tartalmaz, melyek célja bármely számítógépes szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés használhatóságának megszakítása, megsemmisítése vagy korlátozása

  • - a dialógus normál menetének megszakítása, annak elérése, hogy egy képernyő gyorsabban gördüljön, mint amilyen gyorsan a szolgáltatás más felhasználói írni tudnak, vagy más olyan magatartás, mely kedvezőtlenül befolyásolja a Felhasználók arra való képességét, hogy valós idejű kommunikációt folytassanak

  • - a szolgáltatás vagy a szerverek vagy a szolgáltatáshoz csatlakozó hálózatok működésébe való beavatkozás vagy azok megszakítása vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatok bármely követelményének, eljárásának, szabályának vagy rendelkezésének figyelmen kívül hagyása

  • - bármely hatályos helyi, állami, országos vagy nemzetközi törvény szándékos vagy nem szándékos megsértése, így pl. a teljesség igénye nélkül az Amerikai Értékpapír és Tőzsde Felügyelet által törvénybe iktatott rendelkezések, illetve bármely országos vagy más értéktőzsde - például a New York-i tőzsde, az amerikai tőzsde, vagy a NASDAQ - szabályai és bármely törvényerejű rendeletet

  • - más személyek rejtett vagy egyéb módon történő zaklatása

  • - más felhasználók személyes adatainak gyűjtése és tárolása

 • Nemzetközi használattal kapcsolatos speciális figyelmeztetések:

  Az internet globális természetét felismerve a Felhasználó vállalja, hogy az online magatartással és az elfogadható tartalommal kapcsolatos összes helyi szabályt betartja. A Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy betartja a műszaki adatoknak a saját lakóhelye szerinti országból való továbbításáról szóló összes hatályos törvényt.

 • A szolgáltatásba való bevonás céljára benyújtott vagy elérhetővé tett tartalom

 • A UPL nem követeli annak a tartalomnak a tulajdonjogát, melyet a Felhasználó tölt fel vagy tesz elérhetővé a szolgáltatásba való beépítés céljára. Mindazonáltal, olyan tartalom tekintetében, melyet a Felhasználó feltölt vagy a szolgáltatás nyilvánosan elérhető felületeire való beépítésre elérhetővé tesz, a Felhasználó az alábbi globális érvényű, jogdíjtól mentes és nem kizárólagos engedélyt adja a UPL-nek, ha az adott esetre vonatkozik:

  - Olyan tartalom tekintetében, melyet a Felhasználó feltölt vagy a UPL csoportok nyilvánosan elérhető felületeire való beépítésre rendelkezésre bocsát, az ilyen tartalomnak a szolgáltatáson való használatára, reprodukálására, módosítására, adaptálására, nyilvános előadására és nyilvános bemutatására való engedély kizárólag azon konkrét UPL csoport támogatásának céljából, amelynek ezen tartalmat feltöltötték vagy amelynek azt rendelkezésére állították. Ez az engedély csak addig érvényes, ameddig Ön úgy dönt, hogy belefoglalja ezt a tartalmat a szolgáltatásba, és érvényét veszti, amint Ön vagy a UPL eltávolítja ezen tartalmat a szolgáltatásból.

 • A szolgáltatás módosítása

  A UPL fenntartja a jogot, hogy időközönként és bármikor módosítsa, vagy időlegesen vagy véglegesen megszüntesse a szolgáltatást vagy a honlapon található tartalmat vagy annak bármely részét előzetes jelzéssel vagy anélkül. A Felhasználó elismeri, hogy a UPL nem felelős a Felhasználó felé, sem más harmadik fél felé semmilyen módosítás, felfüggesztés, vagy megszakítás miatt.

 • Megszűnés

  • A Felhasználó elismeri, hogy a UPL bizonyos körülmények között, előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti az említett Felhasználó UPL fiókját és bármilyen kapcsolódó email címet és hozzáférést a szolgáltatásokhoz. Az ilyen megszüntetés okai nem teljes felsorolással az alábbiak lehetnek:

  • (a) a szolgáltatási feltételek vagy más, annak részét képező megállapodások vagy irányelvek megsértése vagy megszegése,

  • (b) a jogérvényesítő vagy más kormányzati ügynökségek kérése,

  • (c) az Ön kérése (saját kezdeményezésű fiók megszüntetés),

  • (d) a szolgáltatás (vagy annak része) megszakadása vagy lényeges módosítása,

  • (e) váratlan technikai vagy biztonsági problémák vagy nehézségek,

  • (f) hosszabb inaktív időtartamok.

  • Az Ön UPL felhasználói fiókjának megszüntetése az alábbiakból áll:

  • (a) A szolgáltatáson belül minden ajánlathoz való hozzáférés megszüntetése, nem kimerítő felsorolással: UPL mail, csoportok, üzenő funkció, csevegés, domain-ek, személyes információk, aujciók, üzenőfalak, üdvözletek, riasztások és játékok,

  • (b) Az Ön jelszavának és minden kapcsolt információnak, és az Ön fiókjával kapcsolatos vagy az Ön fiókjában található állománynak és tartalomnak (vagy annak bármekkora részének), törlése

  • (c) A szolgáltatás használatának letiltása. Ön ezen kívül elfogadja, hogy minden, jogszerű okból történő megszüntetésre a UPL kizárólagos belátása szerint kerül sor, és hogy a UPL nem tartozik felelősséggel sem Ön felé, sem bármely harmadik fél felé az Ön felhasználói fiókjának megszüntetése miatt.

  • Ezek a használati feltételek jogi megállapodást létesítenek a Felhasználó és a UPL között. A Felhasználónak módosítás nélkül el kell fogadnia az ezen használati feltételekben foglalt minden feltételt, kitételt és megjegyzést ahhoz, hogy a szolgáltatásokhoz hozzáférhessen és azokat használhassa. Ha a Felhasználó nem fogadja el ezen használati feltételeket, úgy hozzáférést sem kaphat.

 • Ezen használati feltételek módosítása :

  A UPL időközönként aktualizálhatja vagy megváltoztathatja a szóban forgó honlap szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket, kitételeket és megjegyzéseket, hogy ezáltal kövesse a szolgáltatásokban és a szolgáltatásokra vonatkozó törvényekben bekövetkező változásokat, illetve olyan más megfelelő okból, mely alapján a UPL fenntartja jogát ilyen változások véghezvitelére, és a felhasználó felelőssége időközönként áttekinteni ezen feltételeket, kitételeket és megjegyzéseket. A honlap folyamatos látogatása vagy használata a szolgáltatások ilyetén megváltoztatása után a változtatások Ön által történő elfogadását jelenti. Kifejezett, eltérő kijelentés híján bármely új funkcióra, mely megváltoztatja vagy javítja a szóban forgó honlap szolgáltatásait az időközönként változtatott használati feltételek érvényesek.

 • Személyes adatok védelme és személyes információ

  A szóban forgó Felhasználónak felhasználó fiókkal kell rendelkeznie a szóban forgó honlapon. Egy felhasználó fiók létrehozásához a Felhasználónak információt kell szolgáltatnia magáról, és szükség szerint frissítenie kell ezt az információt, hogy mindig naprakész legyen. A UPL vállalja, hogy csak a szóban forgó Felhasználó fiókjának feltételeivel összhangban fogja az Ön személyes információit használni.

  A szóban forgó Felhasználó felelős azért, hogy a Felhasználó jelszavának és fiók információjának titkosságát megőrizze. Ezen felül a szóban forgó Felhasználó felelős a fiókján történő minden tevékenységért, szóban forgó Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul jelzi a UPL-nek fiókjának minden jogosulatlan használatát. A UPL nem felelős semmilyen olyan esetleges veszteségért, amely, a szóban forgó Felhasználót azért érte, mert egy jogosulatlan személy használta a fiókját vagy a jelszavát.

 • Jogszerűtlen vagy tiltott használat kizárása:

  A szóban forgó honlap használatának feltételeként a szóban forgó Felhasználó vállalja, hogy Ön nem használja a szóban forgó honlapot semmilyen olyan céllal, mely törvénybe ütközik vagy ellentétes ezen használati feltételekkel. A szóban forgó Felhasználó sem használhatja a szóban forgó honlapot semmilyen olyan módon, mely megkárosíthatná, működésképtelenné tehetné, túlterhelhetné vagy megrongálhatná a .net útlevél szolgáltatásokat vagy beavatkozna ezek bármely más fél által történő használatába és élvezetébe. A szóban forgó Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést a szóban forgó honlap Felhasználói fiókjához, számítógép rendszereihez vagy a szóban forgó honlaphoz kapcsolódó hálózatokhoz. A szóban forgó Felhasználó semmilyen módon nem szerezhet és nem kísérelhet meg megszerezni semmilyen olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve és rendelkezésre állítva a szóban forgó honlapon.