X

Enquire Now

 • Deze website http://nl.uplonline.com/ wordt beheerd door UPL Europe Ltd.

 • UPL biedt op geen enkele manier iemand diensten aan via deze website. De toegang tot alle informatie voorzien via deze website wordt alleen aangeboden op "zoals het is"-basis en "inclusief alle daarin eventueel aanwezige fouten". Alle informatie of producten die op of via de website beschikbaar zijn en alle software die op de website beschikbaar wordt gesteld, worden ter beschikking gesteld op een "naar beste vermogen”-basis.

  2.a Vrijwaring van garanties: U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de service geschiedt op uw eigen risico. De service wordt verleend op een "zoals het is"- en "indien beschikbaar"-basis. UPL wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet dan wel impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. UPL geeft geen garanties dat de services aan uw eisen voldoen, of dat deze ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn; UPL geeft ook geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen met behulp van de service, of dat fouten in de software worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materialen en/of gegevens die u gedownload heeft of anderszins heeft verkregen door gebruik te maken van de service, worden verkregen naar uw eigen inzicht en op uw eigen risico. U bent volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan uw computersystemen of voor verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen en/of gegevens. UPL geeft geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn aangeschaft of verkregen met behulp van de service of met betrekking tot transacties die zijn aangegaan met behulp van de service. Adviezen of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, die u verkrijgt met behulp van UPL mail of de service, creëren geen garanties als die hier niet uitdrukkelijk worden vermeld. UPL geeft geen garantie dat alle services ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn.

 • UPL geeft, expliciet of impliciet, geen garantie of doet geen enkele uitspraak met betrekking tot het gebruik van, de resultaten van het gebruik van, of het onvermogen toegang tot de informatie of inhoud van de website te verkrijgen, in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, juistheid, functionaliteit, prestatie, continuïteit, tijdigheid of anderszins, geschiktheid voor een bepaald doel en/of niet-inbreuk met betrekking tot de website en/of de inhoud die erop beschikbaar is. Tevens is het mogelijk dat informatie of gegevens die beschikbaar zijn op deze website onnauwkeurigheden en/of typografische fouten bevatten. UPL geeft geen garantie dat de website of de functies ervan ononderbroken of vrij van fouten of defecten zijn of dat dergelijke informatie zal voldoen aan het beoogde doel of de eis van de Gebruiker.

 • De Gebruiker neemt het volledige risico op zich met betrekking tot het gebruik, de resultaten van dergelijk gebruik, in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, prestatie, volledigheid, uitvoerigheid, juistheid, functionaliteit, continuïteit, tijdigheid van de informatie, gegevens of inhoud op de website.

 • UPL wijst alle huidige en toekomstige aansprakelijkheid af voor elke gemaakte fout of nalatigheid met betrekking tot de transmissie van dergelijke gegevens, informatie of materialen op deze website.

 • De Gebruiker doet afstand van diens recht op claims die gebaseerd zijn op de nadelige effecten of resultaten van het door de Gebruiker gestelde vertrouwen op informatie of gegevens beschikbaar op deze website.

 • Elke persoon die toegang heeft of toegang heeft gekregen tot informatie of gegevens op de website erkent en gaat ermee akkoord dat alle eigendomsrechten, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de informatie die deze persoon heeft ontvangen, het exclusieve eigendom blijven van UPL. Elke vorm van reproductie, herdistributie of transmissie, tegen betaling of anderszins, van dergelijke informatie op de website, is ten strengste verboden en is in strijd met het NEDERLANDS recht.

 • De UPL is niet aansprakelijk voor claims of verliezen van welke aard dan ook die, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik of de toepassing van de gegevens of de materialen waartoe toegang wordt verkregen via deze website, of de ongeautoriseerde toegang tot deze website of anderszins, ongeacht de oorzaak. Elke verandering of aanpassing van deze vrijwaring die leidt tot wijziging van bepalingen in deze vrijwaring, kan zonder kennisgeving en naar eigen inzicht door UPL worden uitgevoerd.

  8.a. Aanpassing van servicevoorwaarden: UPL kan de servicevoorwaarden wijzigen waarna UPL u hiervan in kennis zal stellen. UPL kan naar eigen inzicht van tijd tot tijd verschillende servicefuncties en -voorzieningen aanbieden. UPL behoudt zich echter het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het aanbieden van dergelijke servicefuncties en -voorzieningen.

 • Registratiegegevens: Als tegenprestatie voor de service gaat u ermee akkoord om UPL mail actuele, volledige en juiste registratiegegevens (de "registratiegegevens") te verstrekken waarom de service vraagt en deze informatie wanneer nodig aan te passen om deze actueel, volledig en correct te houden.

 • Persoonlijk gebruik & veiligheid: U erkent dat uw recht om de service te gebruiken persoonsgebonden is. U gaat ermee akkoord de service niet door te verkopen of voor commercieel gebruik aan te wenden zonder de uitdrukkelijke toestemming van UPL. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent volledig aansprakelijk voor al het gebruik van uw account, inclusief elk onbevoegd gebruik van uw account door iemand anders.

 • Schadeloosstelling: U stemt ermee in UPL, zijn werknemers, directeuren, functionarissen, agenten en hun opvolgers en rechthebbenden te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor en tegen alle aansprakelijkheid, schades, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, veroorzaakt door of ontstaan uit claims gebaseerd op het gebruik van uw account, inclusief alle claims wegens smaad, laster, inbreuken op het recht op privacy of publiciteit, verlies aan service van andere abonnees en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten.

 • UPL behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, uw toegang tot de services en de gerelateerde services of delen daarvan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

  Wij kunnen de volgend, persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen:
  • - Naam

  • - E-mailadres:

  • - Postcode

  • - Demografisch profiel (zoals uw leeftijd, geslacht, beroep, opleiding en in het bezit zijnde duurzame goederen)

  • - Interesses (zoals nieuws, sport, reizen, enz.)

  • - Financiële informatie (zoals rekening- of creditcardnummers)

  • - Beoordelingen van functies op onze websites

  De genoemde informatie door UPL wordt bewaard conform de geldende Privacyverklaring van UPL

 • Toepasselijk recht: Met betrekking tot juridische stappen of gerechtelijke procedures tegen UPL met betrekking tot elke zaak die verband houdt met, of betrekking heeft op het gebruik van of de toegang tot deze website, onderwerpt een dergelijke persoon die deze website bezoekt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de NEDERLANDSE rechter en ziet deze persoon af van enig bezwaar te maken tegen een dergelijke procedure op grond van het rechtsgebied of op grond van het feit dat de procedure is aangespannen bij een onbevoegde rechter. Het geldende recht in dergelijke gerechtelijke procedures waarnaar hierboven wordt verwezen, is het NEDERLANDS recht.

 • Handelsmerkinformatie: UPL en haar merken die op haar website vermeld staan, evenals de juridische dochterondernemingen, zijn allemaal handelsmerken en/of servicemerken van UPL. Alle rechten die voortvloeien uit hetzelfde, wettelijk of anderszins, berusten volledig bij UPL. Elke schending van het bovenstaande zou een overtreding zijn onder het NEDERLANDS recht en de internationale verdragen die eveneens hierop van toepassing zijn.

 • Vermelding van auteursrechten: Tenzij anders vermeld op deze website, berusten de Auteursrechten op de inhoud van deze website bij UPL. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van de informatie op deze website, inclusief tekst, grafische afbeeldingen en html-code, mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van UPL.

 • Voorts stemt de Gebruiker ermee in om de website niet te gebruiken om:

  - inhoud te uploaden, online te zetten, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, een inbreuk op andermans privacy, haatdragend of discriminerend op grond van ras, etniciteit of andere gronden is

  - op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen

  - zich uit te geven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een UPL-functionaris, forumleider, gids of gastheer, of zich uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of een valse verklaring af te leggen of anderszins een verkeerde voorstelling geven over uw relatie met een persoon of entiteit

  - kopteksten te vervalsen of anderszins identificatie-elementen te manipuleren om de oorsprong van enige content die via de service wordt verzonden te verhullen

  - inhoud te uploaden, online te zetten, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen waarvoor u niet het recht heeft om het beschikbaar te stellen op grond van wetgeving of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorwetenschap, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die is vernomen of bekendgemaakt in het kader van werkrelaties of van geheimhoudingsovereenkomsten)

  - inhoud te uploaden, online te zetten, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten ("rechten") van welke partij dan ook

  - ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramideconstructies" of enige andere vorm van ongevraagde aanbieding te uploaden, online te zetten, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, behalve binnen die delen (zoals winkelruimtes) die voor dit doel zijn aangewezen (lees ons volledige anti-spam beleid)

  - materialen te uploaden, online te zetten, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van willekeurig welke computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernielen of beperken

  - de normale stroom van dialogen te verstoren, ervoor te zorgen dat een scherm sneller "scrollt" dan andere gebruikers van de service, te kunnen typen of anderszins te handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan interacties in real-time negatief beïnvloedt

  - de service of servers of netwerken die op de service zijn aangesloten, te hinderen of te verstoren, of de eisen, procedures, beleidsregels of voorschriften met betrekking tot netwerken die op de service zijn aangesloten niet na te leven

  - opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Commissie van Toezicht op het effecten- en beurswezen (SEC - US securities and exchange commission) , regels van enige nationale of andere effectenbeurs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Effectenbeurs van New York [New York stock exchange], de Amerikaanse effectenbeurs [American stock exchange] of de NASDAQ, en alle voorschriften die kracht van wet hebben te overtreden

  - een ander te "stalken" of op een andere manier lastig te vallen

  - persoonlijke gegevens over andere Gebruikers te verzamelen of te bewaren

 • Speciale waarschuwingen voor internationaal gebruik:

  De Gebruiker erkent het wereldwijde karakter van het internet en gaat ermee akkoord zich te houden aan alle plaatselijke regels met betrekking tot diens gedrag op internet en acceptabele inhoud. Meer in het bijzonder gaat de Gebruiker ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens die worden geëxporteerd uit het land waar de Gebruiker woont.

 • Inhoud die verstrekt is of beschikbaar gesteld is voor gebruik binnen de service

 • UPL claimt niet het eigendom van inhoud die de Gebruiker verstrekt of beschikbaar stelt voor gebruik binnen de service. Echter, met betrekking tot inhoud die de Gebruiker verstrekt of beschikbaar stelt voor gebruik binnen algemeen voor het publiek toegankelijke delen van de service, verleent de Gebruiker UPL de volgende wereldwijde, royalty-vrije en niet-exclusieve licenties, voor zover van toepassing:

  - met betrekking tot inhoud die de Gebruiker verstrekt of beschikbaar stelt [voor gebruik binnen algemeen voor het publiek toegankelijke delen van UPL-groepen], de licentie om dergelijke inhoud uitsluitend binnen de service te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, in het openbaar uit te voeren of weer te geven, uitsluitend met als doel het aanbieden en promoten van de specifieke UPL-groep waarin dergelijke inhoud is verstrekt of beschikbaar is gesteld. Deze licentie bestaat alleen zolang u ervoor kiest om een dergelijke inhoud binnen de service te blijven gebruiken en wordt beëindigd op het moment dat u deze verwijdert of UPL een dergelijke inhoud uit de service verwijdert.

 • Aanpassingen van de service

  UPL behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de service of inhoud op de website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat UPL geen aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of een derde heeft voor wijzigingen, opschorting of beëindiging van de service.

 • Beëindiging

  De Gebruiker gaat ermee akkoord dat UPL, onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, de genoemde UPL-account van de Gebruiker, een bijbehorend e-mailadres en toegang tot de service, onmiddellijk kan beëindigen. De reden voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot,

  (a) overtredingen of schendingen van de Servicevoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen,

  (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties,

  (c) een verzoek van uzelf (zelf gestarte verwijderingen van uw accounts),

  (d) beëindiging of materiële wijziging van de service (dan wel enig deel daarvan),

  (e) onverwachte technische of veiligheidsaangelegenheden of problemen,

  (f) langere periodes van inactiviteit.

  Beëindiging van uw UPL-account omvat:

  (a) Verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de service, inclusief maar niet beperkt tot UPL mail, groepen, messenger, chat, domeinen, veilingen, forums, begroetingen, waarschuwingen en spellen,

  (b) Verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud gekoppeld aan of in uw account (of enig deel daarvan),

  (c) Blokkering van verder gebruik van de service. Voorts gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen wegens een ernstige reden uitsluitend naar eigen inzicht van UPL worden uitgevoerd en dat UPL niet aansprakelijk is jegens u of een derde voor de beëindiging van uw account, het gekoppelde e-mailadres of toegang tot de service.

  Deze gebruiksvoorwaarden vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen de Gebruiker en UPL. De Gebruiker moet alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen in deze gebruiksvoorwaarden zonder aanpassing accepteren om toegang te krijgen tot de services en deze te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet als geheel aanvaardt, kan de Gebruiker geen toegang hebben.

 • Aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden:

  UPL kan van tijd tot tijd de wens hebben om de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen voor de genoemde websiteservices bij te werken of te wijzigen ter weerspiegeling van wijzigingen in de services, wijzigingen in de wetgeving die van invloed zijn op de services of om andere goede redenen, van het feit dat UPL zich het recht voorbehoudt om deze wijzigingen uit te voeren en dat de Gebruiker verantwoordelijk is voor het regelmatig opnieuw lezen van deze voorwaarden en mededelingen. Een voortgezette toegang tot of gebruik van de genoemde websiteservices na een dergelijke wijziging vormt uw instemming met een dergelijke wijziging. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn nieuwe functies die de genoemde websiteservices wijzigen of verbeteren, onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 • Privacy en persoonlijke gegevens

  De genoemde Gebruiker is verplicht om een ​​account bij de genoemde website te hebben. Om een ​​account aan te maken, moet de Gebruiker informatie over zichzelf verstrekken en deze informatie indien nodig bijwerken. UPL gaat ermee akkoord dat het uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de account van de genoemde Gebruiker.

  De genoemde Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van diens wachtwoord en diens accountgegevens. Bovendien is deze verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden binnen de account van de genoemde Gebruiker en gaat de genoemde Gebruiker akkoord om UPL onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van de account van de genoemde Gebruiker. UPL is niet verantwoordelijk voor verliezen die de genoemde Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik door onbevoegde personen van de account van de genoemde Gebruiker of het wachtwoord van de Gebruiker.

 • Geen onrechtmatig of Verboden gebruik:

  Als voorwaarde voor het gebruik van de genoemde website, gaat de genoemde Gebruiker ermee akkoord dat u de genoemde website niet zult gebruiken voor doeleinden die onrechtmatig zijn of in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden. De genoemde Gebruiker mag de genoemde website ook niet gebruiken op een manier die de .net-paspoortdiensten kan schaden, uitschakelen, overbelasten of belemmeren, of het gebruik en de baten ervan van een ander partij kan hinderen. De genoemde Gebruiker mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de genoemde website-account, computersystemen of netwerken die zijn gekoppeld aan de genoemde website. De genoemde Gebruiker mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet doelbewust beschikbaar zijn gemaakt of die niet via de genoemde website zijn verstrekt.