X

Enquire Now


 • OVEREENKOMST. Dit document behelst de voorwaarden waaronder de verkopende partij (hierna te noemen: ‘Verkoper’) haar producten aan de kopende partij (hierna te noemen: ‘Koper’) verkoopt zodra en wanneer door Koper bestellingen worden geplaatst en deze door Verkoper worden geaccepteerd. Alle geaccepteerde bestellingen zijn onderhevig aan en maken deel uit van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’). De in dit document opgenomen bepalingen prevaleren boven eventuele hiermee strijdige bepalingen. In het geval er een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen bestaat die in strijd is met deze Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Koper gaat door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper akkoord met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden prevaleren boven eventuele afwijkende of aanvullende voorwaarden of bepalingen in een aankooporder of ander door Koper ingediend document, tenzij dergelijke afwijkende of aanvullende voorwaarden of bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard. Wanneer Verkoper een bestelling aanvaardt, vormen deze Voorwaarden tezamen met de bevestiging door Verkoper de overeenkomst (hierna te noemen:‘Overeenkomst’) tussen Koper en Verkoper voor de aankoop en verkoop van de in de bevestiging vermelde producten (hierna te noemen: ‘Producten’).

 • LEVERING. Verkoper stelt alles in het werk de in de bestelling van Koper gewenste levertermijnen te halen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen daarvan. Elke door Verkoper opgegeven levertijd of -datum is slechts een schatting. Verkoper behoudt zich het recht voor om vervroegde of deelleveringen uit te voeren en Koper dienovereenkomstig te factureren. Wanneer Verkoper op verzoek van Koper spoedleveringen verricht, behoudt Verkoper zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen voor het vervoer van een dergelijke levering, ongeacht de waarde van de desbetreffende bestelling. De gewichten en hoeveelheden vermeld op de leveringsbon van Verkoper zijn bepalend, behalve in geval van een bewezen vergissing die binnen zeven (7) dagen na levering aan Verkoper wordt meegedeeld. Tenzij anders aangegeven, is Verkoper gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren. Koper is verplicht de Producten in ontvangst te nemen. Indien Koper de aan hem aangeboden en voor hem bestemde Producten niet in ontvangst neemt om redenen die niet aan Verkoper toe te rekenen zijn, is Verkoper gerechtigd de Producten twee (2) weken na aanbieding aan Koper voor rekening van Koper op te slaan en/of te verkopen. Alle kosten alsmede de eventueel gederfde inkomsten zijn voor rekening van Koper. Het bovenstaande laat alle andere rechten van Verkoper jegens Koper onverlet.

 • WIJZIGINGEN. Koper mag bestellingen, nadat deze door Verkoper in behandeling zijn genomen, niet aanpassen, annuleren of op andere wijze wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper. Een dergelijke annulering, wijziging of aanpassing is onderworpen aan aanvullende voorwaarden die alsdan door Verkoper kunnen worden opgelegd, met inbegrip van terugbetaling aan Verkoper van alle (on)kosten en verliezen die met een dergelijke wijziging verband houden.

 • BETALING. Betalingsvoorwaarden zijn netto binnen dertig (30) dagen na factuurdatum (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Verkoper en Koper). Verkoper verstrekt facturen bij de verzending van Producten. Elke deellevering wordt met betrekking tot de betaling beschouwd als een afzonderlijke bestelling. Betaling geschiedt op de wijze, naar de plaats en in de valuta zoals op de factuur staat vermeld. Betaling wordt pas geacht te zijn verricht wanneer alle cheques, wissels en kredietbrieven waarmee de betaling moet worden uitgevoerd, zijn verrekend of gehonoreerd (al naar gelang het geval). Over bedragen die na de vervaldatum niet zijn betaald, wordt een rente berekend van 1,5% per maand of de wettelijk toegestane maximumrente, indien deze lager is. Verkoper is gerechtigd alle kosten die in verband met de invordering van achterstallige bedragen zijn gemaakt op Koper te verhalen. Geen enkel deel van het aan Verkoper te betalen bedrag mag worden uitgesteld of verminderd als gevolg van enige tegenvordering, verrekening, aanpassing of ander recht dat Koper jegens Verkoper of enige andere partij zou kunnen hebben. Indien Koper nalaat één of meer zendingen op grond van een overeenkomst tussen de Partijen op de vervaldag te betalen, heeft Verkoper het recht, naast andere rechtsmiddelen, om ofwel (a) toekomstige leveringen op te schorten of te annuleren (onverminderd de aansprakelijkheid van Koper voor gederfde inkomsten in geval van een dergelijke annulering), ofwel (b) contante betaling bij of vóór verzending/levering te eisen. Indien Verkoper acht dat de financiële levensvatbaarheid van Koper ontoereikend is, kan Verkoper contante betaling of genoegzame zekerheidstelling eisen alvorens over te gaan tot verdere leveringen van Producten. Koper stemt ermee in Verkoper op diens verzoek kredietinformatie te verstrekken.

 • PRIJS. Tenzij anders vermeld op een aanvaarde aankooporder, wordt de prijs voor de Producten door Verkoper vastgesteld op de datum van aanvaarding van de bestelling. Prijzen in offertes van Verkoper zijn slechts indicatief en Verkoper behoudt zich het recht voor deze prijs op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Prijzen zijn exclusief belastingen en andere heffingen en in sommige gevallen exclusief materiaaltoeslagen. Na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Koper heeft Verkoper recht op een onmiddellijke aanpassing van de eenheidsprijs voor een Product met het bedrag van de stijging van de kosten voor grondstoffen/(samengestelde) ingrediënten/verpakking/etikettering van Producten, wanneer het opnemen van een dergelijke verhoging in de totale eenheidsprijs voor het Product leidt tot een verhoging van de totale eenheidsprijs met vijf procent (5%) of meer. Verkoper dient op eerste verzoek voldoende documentatie te verstrekken ter onderbouwing van elke aanpassing in eenheidsprijs overeenkomstig dit artikel.

 • BELASTINGEN EN HEFFINGEN. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle bedragen exclusief btw. Koper vergoedt aan Verkoper alle belastingen, accijnzen of andere heffingen die Verkoper mogelijk dient te betalen aan een overheidsinstantie of dient te innen voor een overheidsinstantie bij de productie, verkoop, levering, het transport of gebruik van de onder de Overeenkomst verkochte Producten.

 • VERZENDING, EIGENDOM EN RISICO VAN VERLIES. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, verzendt en levert Verkoper de Producten in overeenstemming met Incoterms-conditie: CIP; locatie van verzending (Incoterms 2020).

  De wijze van verpakken is ter beoordeling van Verkoper, tenzij door Koper anders bepaald om te voldoen aan plaatselijke wettelijke vereisten. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verpakken volgens bepaalde voorschriften of tegen een bepaald risico, tenzij de vereisten voor een dergelijke wijze van verpakken expliciet onder de aandacht van Verkoper zijn gebracht, deze schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard, en door Koper worden betaald. Het risico van verlies van Producten gaat over op Koper bij aflevering van de Producten aan de vervoerder op de locatie van verzending. Verkoper blijft eigenaar van de geleverde Producten totdat Koper alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen uit hoofde van of in verband met leveringen vallend onder de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Verkoper of enige groepsmaatschappij van Verkoper heeft voldaan. Koper is niet bevoegd derden een pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verlenen op Producten die krachtens dit artikel eigendom zijn van Verkoper. Producten mogen overeenkomstig dit artikel door Koper op geen enkele wijze worden vervreemd, behalve zoals gebruikelijk is in het kader van zijn gebruikelijke transacties met klanten. Indien de Producten aan derden worden doorgeleverd, is Koper, op verzoek van Verkoper, verplicht de vorderingen die hij op grond van de doorlevering op genoemde derden heeft of zal verkrijgen aan Verkoper te verpanden tot zekerheid voor de vorderingen van Verkoper op Koper en daaraan zijn volledige en behoorlijke medewerking te verlenen. Indien enige betaling achterstallig is, heeft Verkoper de mogelijkheid om, onverminderd zijn andere rechten, op eigen gezag alle Producten terug te nemen die zijn eigendom zijn, waar deze zich ook mogen bevinden. Koper moet alle Producten waarover hij nog niet het eigendom heeft verkregen, identificeren en markeren als eigendom van Verkoper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper een alternatieve zekerheid voor de betaling te stellen, al dan niet als aanvullende zekerheid.

 • GEEN LICENTIE. De verkoop van een Product op grond van de Overeenkomst draagt aan Koper geen enkel recht of licentie over op grond van enig octrooi, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot een dergelijk Product. Verkoper behoudt het eigendomsrecht op al het intellectueel eigendom van de onder de Overeenkomst verkochte Producten.

 • GARANTIES. Alleen indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging is opgenomen, garandeert Verkoper dat de in het kader van de Overeenkomst verkochte Producten op het moment van levering aan Koper voldoen aan de schriftelijke specificaties van Verkoper voor dergelijke Producten. Koper is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de Producten voor het gebruik en de toepassingen die door Koper worden overwogen. Alle suggesties of aanbevelingen van Verkoper betreffende het gebruik of toepassing van de Producten worden geacht betrouwbaar te zijn, maar Verkoper geeft geen garantie ten aanzien van de te behalen resultaten. In het geval Producten niet door Verkoper zijn vervaardigd, draagt Verkoper, voor zover hij daartoe in staat is, de voordelen die voortvloeien uit enige garantie die door de leverancier van Verkoper is gegeven, over aan Koper, mits de Producten zijn aanvaard en betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor claims veroorzaakt door het volgende: 1) nalatigheid van Koper of van een derde; 2) aanpassing, aantasting of misbruik van het Product; 3) een specificatie of wijziging uitgevoerd op verzoek van Koper; 4) het door Koper niet opvolgen van gezondheids- en veiligheidsinstructies die door Verkoper zijn verstrekt of die conform de branchenormen opgevolgd dienen te worden; en/of 5) het door Koper niet naleven van de wetgeving. Ten slotte is Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele garantieclaims: 1) ingediend na het verstrijken van de claimtermijn; of 2) indien Verkoper geen redelijke gelegenheid is geboden om de Producten waarop de claim betrekking heeft te onderzoeken en Koper deze Producten op verzoek van Verkoper niet aan Verkoper retourneert.

 • CLAIMTERMIJN; DISCLAIMER. Koper dient binnen zeven (7) dagen na ontdekking van de inbreuk of binnen zes (6) maanden na levering van de Producten waarop de claim betrekking heeft een garantieclaim of een vordering in te dienen tegen Verkoper. Indien Koper nalaat om Verkoper binnen de gestelde termijn schriftelijk in kennis te stellen van een vordering of claim, houdt dit een absolute en onvoorwaardelijke verklaring van afstand in van een dergelijke vordering of claim. BEHOUDENS ZOALS UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN BIEDT VERKOPER GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT DE WET OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN/OF TEGEN INBREUK. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN HET GEKOCHTE PRODUCT, ONGEACHT OF DIT AFZONDERLIJK OF IN COMBINATIE MET ANDERE SUBSTANTIES OF IN ENIG PROCES WORDT GEBRUIKT.

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER EN DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN KOPER JEGENS VERKOPER VOOR ALLE CLAIMS, OF HET NU GAAT OM CONTRACTBREUK, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS NAAR KEUZE VAN VERKOPER BEPERKT TOT: (a) VERZENDING VAN HET VERVANGENDE PRODUCT, (b) WIJZIGING VAN HET PRODUCT, OF (c) TERUGBETALING OF UITGIFTE VAN EEN KREDIET AAN KOPER VOOR EEN BEDRAG DAT GELIJK IS AAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS VERKOPER JEGENS KOPER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIVE OF VERHOOGDE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN KANSEN OF WAARDEVERMINDERING VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET SCHENDING VAN GARANTIES VAN VERKOPER OF DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET PRODUCT. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN DOET KOPER UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE WETTELIJKE RECHTSMIDDELEN DIE NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DEZE BEPALING.

  Producten waarvan wordt beweerd dat ze niet aan de voorschriften voldoen, mogen niet worden geretourneerd of weggegooid, tenzij in de Overeenkomst hiertoe anders is bepaald. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of (on)kosten die kunnen worden toegeschreven aan een handeling, nalatigheid of verkeerde voorstelling van zaken door Koper of een derde partij.

 • VERPLICHTINGEN VAN KOPER. Naast andere in deze Voorwaarden vermelde verplichtingen aanvaardt Koper alle risico's en aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit de behandeling, het gebruik of de toepassing van het Product en de containers die in het kader van de Overeenkomst worden geleverd. Koper stemt ermee in zich (zonder beroep te doen op Verkoper) op de hoogte te stellen en op de hoogte te blijven van alle gevaren voor personen en/of eigendommen die betrokken zijn bij de behandeling en het gebruik van het Product en de containers. Koper dient zijn werknemers, klanten, agenten, distributeurs, consultants, freelancers en anderen die het Product hanteren of gebruiken of dit naar verwachting kunnen doen, te wijzen op de gevaren. Koper stemt er hierbij mee in om Verkoper, zijn dochterondernemingen en aan hem gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren, te verdedigen en te behoeden tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, kosten of schade, met inbegrip van redelijke honoraria voor advocaten, als gevolg van claims (tenzij definitief vastgesteld dat deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Verkoper) als gevolg van (a) gebruik, opslag of behandeling van het Product door Koper of aan hem gelieerde ondernemingen, ongeacht of het Product al dan niet wordt gecombineerd met andere materialen, substanties of apparatuur of wordt gebruikt in een fabricageproces; (b) niet-naleving van wetten door Koper of aan hem gelieerde ondernemingen; (c) verduistering en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot inbreuk op octrooien, handelsmerken of auteursrechten, voortvloeiend uit het gebruik of de behandeling van het Product door Koper of aan hem gelieerde ondernemingen (met het oog op dit artikel omvat elke verwijzing naar Koper en aan hem gelieerde ondernemingen de functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van Koper en aan hem gelieerde ondernemingen). In het geval Verkoper een rechtsvordering instelt om zijn rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen en deze rechtsvordering succesvol is, heeft Verkoper recht op terugbetaling door Koper van alle kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die zijn gemaakt om zijn rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle claims, uit welke hoofde dan ook, van derden die stellen schade te hebben geleden door geleverde Producten en/of door Verkoper aan of namens Koper verleende diensten, tenzij Koper aantoont dat, in het kader van de relatie met Koper en met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden, Verkoper voor die schade aansprakelijk is en deze aan Koper heeft vergoed.

  Het is Koper niet toegestaan geleverde Producten opnieuw te verpakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Zelfs indien Koper geleverde Producten met schriftelijke toestemming van Verkoper opnieuw heeft verpakt, is het Koper niet toegestaan de merknaam van Verkoper of van een derde te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Verkoper of de betrokken derde.

 • NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING. Verkoper is niet verantwoordelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming ten gevolge van oorzaken waarop Verkoper geen invloed heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot het handelen of nalaten van Koper, natuurrampen, stakingen of andere arbeidsgeschillen, terreurdaden, oorlog, fabriekssluitingen, vrijwillige of onvrijwillige naleving van enig(e) wet, bevel, verordening, aanbeveling of verzoek van enige overheidsinstantie, onmogelijkheid om brandstof, materiaal of onderdelen te verkrijgen, vertragingen of niet-beschikbaarheid van vervoer, defecten aan machines of apparatuur, brand, explosies of ongevallen, pandemieën, economische onrust. Bovendien blijft Verkoper verschoond van nakoming in geval het voor hem onmogelijk is om (op een commercieel redelijke basis) grondstoffen te verkrijgen die nodig zijn voor de productie van het Product. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, heeft Verkoper het recht om de resterende productie en/of levering naar eigen inzicht onder zijn klanten te verdelen, en Koper ontslaat Verkoper hierbij van alle aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende onvolledige uitvoering van een bestelling.

 • RETOURNEREN. Verkoper accepteert geen retourzendingen van een Product dat aan de eisen voldoet en Koper kan een bestelling niet annuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Een dergelijke toestemming wordt uitsluitend ter beoordeling van Verkoper verleend en Verkoper kan een toeslag van 25% rekenen voor het opnieuw in voorraad nemen van geretourneerde Producten. Alle Producten moeten op kosten van Koper aan Verkoper worden geretourneerd in overeenstemming met de door Verkoper verstrekte instructies.

 • RETOURNEERBARE CONTAINERS. Indien voor de verzending retourcontainers moeten worden gebruikt, blijft de eigendom van deze containers bij Verkoper en moeten deze containers door Koper (franco) binnen zestig (60) dagen na levering van het Product in goede staat (met uitzondering van normale slijtage) aan Verkoper worden geretourneerd. Koper stemt ermee in om Verkoper, op verzoek van Verkoper, de redelijke waarde van de retourneerbare containers te betalen indien Koper deze niet aan Verkoper retourneert of niet in geschikte staat retourneert. Verkoper kan naar eigen goeddunken statiegeld eisen voor retourneerbare containers.

 • ANNULERING. Onverminderd eventuele andere wettelijke rechten van Verkoper is Verkoper in de hieronder genoemde gevallen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper en zonder enige beperking van de aansprakelijkheid van Koper voor door Verkoper geleden schade (inclusief gevolgschade):

  • - indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Verkoper omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • - in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Koper of in geval de onderneming van Koper wordt overgedragen;
  • - indien Verkoper aan Koper heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • - indien Koper om een andere reden in gebreke blijft en zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt.
 • NALEVING VAN WETGEVING. Beide partijen dienen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan alle toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften, verordeningen en beschikkingen.

 • CORRUPTIEBESTRIJDING. Koper verklaart en verzekert dat hij de inhoud en de vereisten van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en alle antiomkopings- en anticorruptiewetgeving van rechtsgebieden waarbinnen hij opereert, begrijpt en naleeft. Koper verklaart en verzekert dat hij geen geldelijke betalingen zal verrichten noch zal toestaan dat iets van waarde wordt aangeboden, beloofd of betaald – direct of indirect – aan een ambtenaar, politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt om deze functionarissen ertoe te bewegen hun invloed bij een regering of instantie aan te wenden om een ongeoorloofd zakelijk voordeel voor Verkoper te verkrijgen. Indien Koper vreest dat een mogelijke schending van een van bovenvermelde vereisten heeft plaatsgevonden, al dan niet door een vertegenwoordiger van Koper, dient Koper Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

 • VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS. Beide partijen verbinden zich ertoe de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) na te leven. En in het bijzonder persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die verband houden met hun commerciële relatie, alle passende maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, de conformiteit van eventuele overdrachten buiten de Europese Unie te waarborgen, alsmede te voldoen aan de verzoeken van de betrokken personen, overeenkomstig de geldende regelgeving.

 • OVERIGE BEPALINGEN. Koper is niet bevoegd de Overeenkomst over te dragen. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke bepaling zodanig worden gewijzigd dat het beoogde effect van deze Voorwaarden zo dicht mogelijk wordt benaderd op een geldige, wettige en afdwingbare wijze, of indien dit niet mogelijk is, dan zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en ineffectief worden gemaakt, dit alles zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in deze Voorwaarden. Tenzij anders bepaald worden alle kennisgevingen in het kader van deze Voorwaarden schriftelijk gedaan, hetzij door persoonlijke overhandiging, hetzij per e-mail, hetzij per aangetekende post met ontvangstbevestiging, en worden zij geacht te zijn ontvangen op de datum van persoonlijke overhandiging of verzending per e-mail, of drie (3) dagen na aanbieding bij de postdienst, gefrankeerd. Behoudens het bepaalde in het eerste artikel van deze Voorwaarden vormt dit document de volledige schriftelijke overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de verkoop en aankoop van de Producten en er zijn geen afspraken, overeenkomsten, verklaringen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, die niet in dit document zijn opgenomen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Verkoper is niet gebonden aan welke wijziging van deze Voorwaarden dan ook, tenzij deze wijziging schriftelijk door Verkoper is goedgekeurd. Het afstand doen van een of meer bepalingen uit deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan of is niet van invloed op de rechten en rechtsmiddelen van Verkoper met betrekking tot een eventuele latere schending, nietnakoming of niet-naleving van de contractvoorwaarden door Koper. Elke aansprakelijkheid van Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst is strikt afhankelijk van de volledige en correcte nakoming door Koper van al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Voor zover deze Voorwaarden in een andere taal worden vertaald, worden beide taalversies geacht even authentiek te zijn. In het geval van enige discrepantie tussen de versies, prevaleert de Engelse versie bij het bepalen van de geest, intentie en betekenis van deze Voorwaarden.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  De partijen wijzen de toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) op de verkoop van Producten krachtens de Overeenkomst van de hand. Op de Overeenkomst is het recht van het rechtsgebied van de hoofdzetel van Verkoper van toepassing en Koper stemt ermee in onderworpen te zijn aan de rechtspraak van de rechtbanken in het rechtsgebied van de hoofdzetel van Verkoper

  Geldig vanaf 1 april 2022