X

Enquire Now

 • Tyto webové stránky cz.uplonline.com spravuje společnost UPL Czech, s.r.o.

 • UPL prostřednictvím těchto stránek nikomu nenabízí žádné služby. Přístup k informacím prostřednictvím těchto webových stránek je poskytován „tak jak je a kde je“ a „se všemi chybami“. Veškeré informace nebo produkty dostupné prostřednictvím těchto webových stránek a veškerý software na nich zpřístupněný jsou poskytovány na základě „nejlepšího úsilí“.

  2.a. Vyloučení záruk: Výslovně souhlasíte s tím, že službu využíváte na vlastní riziko. Tato služba je poskytována na základě „tak jak je“ a „jak je dostupná“. Společnost UPL výslovně odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a neporušení práva. Společnost UPL nezaručuje, že služby vyhoví vašim požadavkům, že služby budou nepřetržité, včasné, bezpečné a bezchybné; UPL také neposkytuje žádné záruky, pokud jde o výsledky, které je možno prostřednictvím služby získat ani že budou opraveny chyby v softwaru. Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že veškeré materiály a/nebo údaje, které jste si stáhli nebo jiným způsobem získali využitím služby, jsou na vaše vlastní uvážení a riziko. Ponesete výhradní zodpovědnost za jakékoliv poškození svých počítačových systémů nebo ztrátu dat v důsledku stahování takových materiálů a/nebo údajů. Společnost UPL nedává žádné záruky týkající se zboží nebo služeb zakoupených nebo získaných prostřednictvím této služby nebo jakýchkoliv transakcí, které prostřednictvím této služby uzavřete. Žádné rady ani informace, ať již ústní nebo písemné, které získáte od UPL mail nebo prostřednictvím služby, nebudou vytvářet žádné záruky, které zde nejsou výslovně uvedeny. Společnost UPL neposkytuje žádné záruky, na to, že služby budou nepřetržité, včasně zabezpečené a bezchybné.

 • Společnost UPL ve spojitosti s těmito webovými stránkami a/nebo obsahem, který je na nich dostupný neopravňuje, negarantuje ani nečiní prohlášení, přímo ani nepřímo, pokud jde o použití, výsledky použití nebo nemožnost použít nebo získat přístup k informacím nebo obsahu webových stránek, pokud jde o přesnost, spolehlivost, kompletnost, správnost, funkčnost, výkon, souvislost, včasnost nebo jinak, vhodnost pro určitý účel a/nebo neporušení práva. Veškeré informace nebo údaje dostupné na těchto webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti a/nebo typografické chyby. Společnost UPL negarantuje, že tyto webové stránky nebo jejich funkce budou nepřetržité ani že nebudou bez chyb nebo závad, ani že takové informace uspokojí zamýšlený účel nebo požadavky Uživatele.

 • Uživatel přebírá veškerá rizika s ohledem na použití, výsledky tohoto použití, pokud jde o přesnost, spolehlivost, výkon, úplnost, komplexnost, správnost, funkčnost, návaznost, včasnost informací, údajů nebo jakéhokoliv obsahu dostupného na těchto stránkách.

 • Společnost UPL odmítá veškerou a jakoukoliv odpovědnost, současnou nebo budoucí, za jakékoliv učiněné chyby nebo opomenutí, jichž se dopustila v souvislosti s přenosem takových údajů, informací nebo materiálů, dostupných na těchto webových stránkách.

 • Uživatel se zříká svého práva na veškeré nároky založené na nežádoucích účincích nebo výsledcích toho, že se spoléhal na jakékoliv informace nebo údaje, dostupné na těchto webových stránkách.

 • Všechny osoby, které získávají nebo získaly přístup k jakýmkoliv informacím nebo údajům z těchto webových stránek uznávají a souhlasí s tím, že veškerá vlastnická práva, zákonná i jiná, plynoucí z informací získaných takovou osobou, zůstanou exkluzívním vlastnictvím společnosti UPL. Je přísně zakázáno reprodukovat, dále distribuovat nebo přenášet, za účelem zvážení nebo za jiným účelem, veškeré takové informace obsažené na těchto webových stránkách, což by představovalo porušení zákonů ČESKÉ REPUBLIKY.

 • Společnost UPL nebude odpovídat za žádné nároky nebo ztráty jakékoliv povahy, vzniklé přímo nebo nepřímo z užívání nebo aplikování údajů nebo materiálů, získaných přístupem k těmto webovým stránkám, neoprávněným přístupem k těmto stránkám nebo jinak, ať vzniknou jakkoliv. Společnost UPL může výhradně podle svého uvážení a bez upozornění provést jakékoliv změny nebo doplnění tohoto vyloučení odpovědnosti pozměněním jakýchkoliv zde uvedených ustanovení.

  8.a. Změny smluvních podmínek: Společnost UPL může změnit smluvní podmínky na poskytování služeb a poté vás o těchto změnách bude informovat. Společnost UPL může dle svého výhradního uvážení čas od času nabízet k této službě různé funkce a doplňky. Avšak společnost UPL si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit nabízení těchto funkcí a doplňkům k službám.

 • Registrační údaje: S ohledem na službu souhlasíte s tím, že UPL mail poskytnete aktuální, úplné a přesné registrační informace (registrační údaje) k jejichž uvedení vás služba vybídne, a budete tyto informace podle potřeby aktualizovat, aby byly stále současné, úplné a přesné.

 • Osobní použití a bezpečnost: Berete na vědomí, že právo využívat službu máte vy osobně. Souhlasíte s tím, že nebudete službu přeprodávat ani žádným způsobem komerčně využívat bez výslovného souhlasu společnosti UPL. Nesete výhradní odpovědnost za zachování mlčenlivosti, pokud jde o vaše heslo a účet. Ponesete plnou odpovědnost za veškeré užívání svého účtu, včetně neoprávněného použití účtu jakoukoliv třetí stranou.

 • Odškodnění: Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost UPL, její zaměstnance, ředitele, funkcionáře, zástupce a její následníky a zmocněnce, pokud jde o jakékoliv a veškeré závazky, škody, ztráty, náklady a výdaje, včetně poplatků za advokáty, způsobené nebo vzniklé na základě nároků založených na používání vašeho účtu, včetně všech požadavků založených na křivém obvinění, pomluvě, porušení práv na soukromí nebo publicitě, ztrátě služby způsobené jinými odběrateli a porušení práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv.

 • UPL si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení, kdykoliv a bez upozornění ukončit váš přístup k těmto službám a k souvisejícím službám nebo jakékoliv jejich části.

  • Můžeme o vás shromažďovat následující osobní identifikační údaje:

  • - Jméno

  • - E-mailová adresa

  • - PSČ

  • - Demografický profil (jako váš věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání a zboží dlouhodobé spotřeby, které vlastníte)

  • - Zájmy (jako jsou novinky, sporty, cestování atd.)

  • - Finanční informace (jako čísla účtu nebo kreditní karty)

  • - Názory na vlastnosti našich webových stránek

  Zmíněné informace bude společnost UPL uchovávat v souladu s obecnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti UPL.

 • Platnost zákonů: Ve vztahu k jakýmkoli právním krokům nebo soudním řízením proti společnosti UPL u soudu, týkajících se čehokoliv ve spojitosti nebo vztahu k užívání nebo přístupu k těmto webovým stránkám osoba, která přistupuje k těmto webovým stránkám, se neodvolatelně podřizuje jurisdikci soudů ČESKÉ REPUBLIKY a vzdává se veškerých námitek k takovému řízení na základě místa konání nebo předložení nevyhovujícímu soudu. V případě shora uvedených soudních řízení budou rozhodným právem zákony ČESKÉ REPUBLIKY.

 • Oznámení o ochranných známkách: Společnost UPL a její značky uvedené na těchto webových stránkách stejně její jako dceřiné společnosti jsou zapsané ochranné známky na zboží a/nebo služby společnosti UPL. Veškerá z nich vycházející práva, ze zákona či jinak, plně požívá UPL. Jakékoliv nedodržení shora uvedeného zakládá na podstatu trestného činu podle zákonů ČESKÉ REPUBLIKY a podle mezinárodních smluv, kterými se řídí.

 • Oznámení o autorských právech: Pokud není na těchto webových stránkách uvedeno jinak, patří autorská práva na obsah těchto webových stránek společnosti UPL. Všechna práva vyhrazena. Žádná část informací z těchto webových stránek, včetně textu, grafiky a html kódu, nesmí být reprodukována ani žádnou formou a žádným prostředkem přenášena bez výslovného písemného souhlasu společnosti UPL.

 • Dále uživatel souhlasí s tím, že nebude tyto webové stránky využívat k:

  • - Nahrávání, zveřejňování, posílání e-mailem, přenášení nebo zpřístupnění jiným způsobem jakéhokoliv obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, trýznivý, pomlouvačný, hrubý, obscénní, nactiutrhačný, narušující soukromí jiné osoby, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak sporný

  • - Poškozování nezletilých jakýmkoliv způsobem

  • - Vydávání se za jakoukoliv osobu nebo subjekt, včetně ale bez omezení na zástupce UPL, moderátora fóra, průvodce nebo hostitele nebo nepravdivě prohlašovat nebo nesprávně interpretovat své propojení na nějakou osobu nebo subjekt

  • - Vytváření nadpisů nebo jinému manipulování s identifikátory za účelem zamaskování původu obsahu přenášeného prostřednictvím služby

  • - Nahrávání, zveřejňování, posílání e-mailem, přenášení nebo jiným způsobem zpřístupňování jakékoliv obsahu, který nemáte právo zpřístupňovat podle zákona nebo na základě smluvních či svěřeneckých vztahů (jako jsou interní informace, zákonem chráněné a důvěrné informace získané nebo sdělené v rámci zaměstnaneckého poměru nebo na základě dohod o zachování mlčenlivosti)

  • - Nahrávání, zveřejňování, posílání e-mailem, přenášení nebo jiným způsobem zpřístupňování jakékoliv obsahu, který porušuje patentová práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiná vlastnická práva („práva“) jakékoliv strany

  • - Nahrávání, zveřejňování, posílání e-mailem, přenášení nebo jiným způsobem zpřístupňování jakékoliv nevyžádané a neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamu“, „řetězové pošty“ „systému letadlo“ ani žádnou jinou formu obtěžování, kromě těch oblastí (jako jsou nákupní místnosti), které jsou k tomuto účelu určeny (přečtěte si prosím celou naši strategii boje se spamem)

  • - Nahrávání, zveřejňování, posílání e-mailem, přenášení nebo jiným způsobem zpřístupňování jakéhokoliv materiálu obsahujícího softwarové viry nebo jakýkoliv jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení

  • - Přerušování normálního toku dialogu, způsobování posunu obrazovky rychleji, než jak mohou ostatní Uživatelé služby psát nebo jinému jednání způsobem, který negativně ovlivňuje možnost jiných Uživatelů zapojit se do konverzací v reálném čase

  • - Rušení nebo narušování služby, serverů nebo sítí připojených k službě nebo porušování požadavků, postupů, zásad nebo nařízení k sítím připojených k službě

  • - Záměrnému nebo neúmyslnému porušování jakéhokoliv příslušného místního, státního, národního nebo mezinárodního zákona včetně, ale bez omezení na nařízení vyhlašovaná Komisí USA pro cenné papíry a burzy, jakákoliv pravidla jakékoliv národní nebo jiné burzy s cennými papíry včetně, ale bez omezení na newyorskou akciovou burzu, americkou akciovou burzu neboli NASDAQ a veškerá nařízení, která mají zákonnou moc.

  • - Stalkingu nebo jinému pronásledování jinou osobu

  • - Shromažďování a ukládání osobních údajů o ostatních uživatelích

 • Zvláštní upozornění pro mezinárodní použití:

  S ohledem na globální podstatu internetu Uživatel souhlasí s tím, že bude dodržovat všechna místní pravidla týkající se chování online a přijatelného obsahu. Konkrétně Uživatel souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny příslušné zákony týkající se přenosu technických údajů exportovaných ze země, v níž bydlí.

 • Obsah odeslaný nebo zpřístupněný pro začlenění do služby

 • Společnost UPL si nedělá nároky na vlastnictví obsahu, který Uživatel odešle nebo zpřístupní pro začlenění do služby. Co se týká obsahu, který Uživatel odešle nebo zpřístupní pro začlenění do veřejně přístupných částí služby, uděluje Uživatel podle uplatnitelnosti společnosti UPL následující celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci:

  - Co se týká obsahu, který Uživatel odešle nebo zpřístupní pro začlenění do veřejně přístupných oblastí skupin UPL, licenci na používání, reprodukování, úpravy, přizpůsobování, veřejné vystupování a veřejné zobrazování takového obsahu začleněného do služby výhradně pro účely poskytování a propagování určité skupiny UPL, do níž byl tento obsah odeslán nebo v ní zpřístupněn. Tato licence existuje pouze pokud se rozhodnete nadále sdílet takový obsah v rámci služby a bude ukončena v okamžiku, kdy vy nebo UPL odstraní takový obsah z této služby.

 • Úpravy služby

  Společnost UPL si vyhrazuje právo kdykoliv čas od času upravit nebo ukončit, dočasně nebo trvale službu nebo obsah umístěný na webových stránkách (nebo kteroukoliv jejich část), a to s předchozím upozorněním nebo bez něj. Uživatel souhlasí s tím, že UPL nebude zodpovídat Uživateli ani žádné třetí straně za úpravy, pozastavení nebo ukončení služby.

 • Ukončení

  • Uživatel souhlasí s tím, že UPL může za určitých okolností a bez předchozího upozornění okamžitě zrušit zmíněný účet Uživatele UPL, jakékoliv s ním spojené e-mailové adresy a přístup k službě; příčiny pro takové ukončení zahrnují, ale nejsou omezeny na:

  • (a) porušení nebo nedodržení smluvních podmínek nebo dalších začleněných smluv nebo pokynů,

  • (b) požadavky ze strany orgánů činných v trestních řízeních nebo jiných státních orgánů,

  • (c) váš vlastní požadavek (zrušení účtu vyžádané uživatelem)

  • (d) zrušení služby nebo zásadní úprava služby (nebo kterékoliv její části),

  • (e) nečekané technické nebo bezpečnostní záležitosti nebo problémy,

  • (f) delší období nečinnosti.

  • Zrušení vašeho účtu u UPL znamená:

  • (a) Odejmutí přístupu k všem nabídkám v rámci služby včetně, ale bez omezení na UPL mail, skupiny, zasílání okamžitých zpráv, chat, domény, aukce, nástěnky, pozdravy, upozornění a hry,

  • (b) Smazání vašeho hesla a všech souvisejících informací, souborů a obsahu spojených s vaším účtem nebo na vašem účtu (nebo kteroukoliv část v tomto bodě uvedeného),

  • (c) Zákaz dalšího využívání služby. Dále souhlasíte, že veškerá ukončení z nějaké příčiny budou učiněna výhradně dle zvážení společnosti UPL a ta nebude za ukončení vašeho účtu, jakékoliv s ním spojené e-mailové adresy nebo přístup k službě odpovědná vám ani žádné třetí straně.

  • Tyto smluvní podmínky tvoří právní dohodu mezi Uživatelem a společností UPL. Uživatel musí přijmout veškeré tyto smluvní podmínky a oznámení obsažená v těchto smluvních podmínkách bez úprav, aby měl přístup k službám a mohl je využívat. Pokud Uživatel nepřijme smluvní podmínky jako celek, nezíská přístup.

 • Změny těchto smluvních podmínek:

  Společnost UPL si může čas od času přát aktualizovat nebo změnit smluvní podmínky a oznámení týkající se uvedených webových služeb, aby zakomponovala změny v těchto službách, změny v zákonech ovlivňujících služby nebo z jiných rozumných příčin; UPL si vyhrazuje právo provádět takové změny a Uživatel odpovídá za to, že pravidelně tyto smluvní podmínky a oznámení kontroluje. Pokračování v přístupu nebo používání výše zmíněných služeb webových stránek po takové změně představuje souhlas s takovou změnou. Pokud není explicitně stanoveno jinak, veškeré nové prvky, které mění nebo zlepšují výše zmíněné služby webových stránek, budou podléhat smluvním podmínkám, které jsou čas od času změněny.

 • Soukromí a osobní informace

  Od řečeného Uživatele se vyžaduje, aby měl na zde uvedených webových stránkách účet, k jehož zřízení musí o sobě Uživatel poskytnout informace a tyto informace podle potřeby aktualizovat tak, aby byly stále aktuální. UPL souhlasí s tím, že bude používat osobní informace pouze v souladu s podmínkami účtu řečeného Uživatele.

  Řečený Uživatel odpovídá za to, že své uživatelské heslo a údaje účtu udržuje v tajnosti. Dále odpovídá za všechny aktivity, ke kterým dojde na účtu řečeného Uživatele a tento Uživatel souhlasí s tím, že v případě jakéhokoliv neoprávněného použití jeho účtu neprodleně uvědomí společnost UPL. Společnost UPL nezodpovídá za žádné ztráty, které mohou řečenému Uživateli vzniknout následkem užívání řečeného uživatelského účtu nebo uživatelského hesla neoprávněnou osobou.

 • Bez protizákonného nebo zakázaného používání:

  Podmínkou používání shora uvedených webových stránek je souhlas řečeného Uživatele s tím, že nebude využívat shora uvedené webové stránky pro účely, které jsou nezákonné nebo v rozporu s těmito smluvními podmínkami. Řečený Uživatel také nesmí používat uvedené webové stránky žádným způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z činnosti, přetížit nebo zhoršit službu .net passport nebo zasahovat do jejich spokojené využívání jakoukoliv jinou stranou. Řečený Uživatel se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup k žádnému z uvedených webových účtů, počítačových systémů nebo sítí souvisejících s uvedenými webovými stránkami. Řečený Uživatel nesmí žádným způsobem získat nebo se pokoušet získat žádné materiály nebo informace, které nebyly záměrně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím uvedených webových stránek.