X

Enquire Now

 1. Kdo s vašimi osobními údaji pracuje

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR”) je společnost UPL Czech s.r.o., se sídlem v České republice, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, IČ 26751780, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 91475, (dále jen „Správce”). Jako Správce budeme sami nebo prostřednictvím našich smluvních partnerů zpracovávat vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

 2. Které osobní údaje zpracováváme

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete :

  - v souvislosti s koupí námi dodávaných produktů nebo využíváním našich služeb,

  - při vzájemné komunikací týkající se naší podnikatelské činnosti,

  - z jiných důvodů s vaším souhlasem, např. v souvislosti s vaší účastí na námi pořádaných marketingových akcích.

  Zpracováváme tyto osobní údaje :

  • jméno a příjmení

  • adresa sídla, bydliště

  • e-mailová adresa

  • telefon

  • bankovní spojení a číslo platební karty

  • demografický profil (váš věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání a zboží dlouhodobé spotřeby, které vlastníte)

  • zájmy

 3. Proč osobní údaje zpracováváme – zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem a účelem zpracování vašich osobních údajů je:

  - plnění kupní nebo jiné smlouvy mezi vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

  - oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) na podporu prodeje produktů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů může být i váš souhlas s jejich zpracováním Správcem dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR udělený za účelem uvedeným Správcem, např. v souvislosti s vaší účastí na marketingových akcích pořádaných Správcem.

 4. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

  Příjemcem vašich osobních údajů je Správce. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené Správcem a dále zde uvedené třetí strany a smluvní zpracovatelé osobních údajů. Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu na základě smluvního vztahu ke Správci nebo na základě zákona, jsou:

  - osoby, které pro nás zajišťují technický provoz naší činnosti,

  - osoby, které pro nás zajišťují prodej našich produktů a poskytování našich služeb a s tím související činnosti,

  - osoby, kterým poskytujeme anonymizované údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu,

  - platební brány,

  - orgány veřejné moci v případech stanovených zákonem,

  - další osoby v rámci koncernu UPL, jehož součástí je Správce při zachování odpovídající ochrany dat a jejich zabezpečení.

  Některé z vašich údajů se mohou ukládat a zpracovávat v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, jejichž zákony na ochranu údajů se mohou lišit od jurisdikce, v níž žijete. V takových případech vždy zajistíme, aby byla zavedena vhodná ochrana, která vyžaduje, aby zpracovatel dat v takové zemi zachovával ochranu dat, která je rovnocenná s ochranou platnou v zemi, v níž žijete.

  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, následně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou ke splnění účelu, k němuž byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Bez jejich poskytnutí však nejsme schopni vám dodávat naše produkty a služby.

  Podle GDPR máte právo u Správce:

  a) požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,

  b) požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, nebo jejich doplnění,

  c) požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v případech uvedených v čl. 17 GDPR,

  d) požadovat omezení zpracování údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

  e) získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, v případech dle čl. 20 GDPR,

  f) máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR či stížnost proti zpracování v určitých případech,

  g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

  h) právo odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů.

  i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

  Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených adresách. Pokud obdržíme vaši žádost, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě nepřijetí opatření jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy bude vaše žádost nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech, kdy se žádost nepřiměřeně opakuje), nejsme podle GDPR povinni zcela nebo z části vaší žádosti vyhovět. V takových případech vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů. Jako subjekt údajů máte vždy právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Pokud obdržíme vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

  V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, či máte právo požádat o soudní ochranu.

 6. Cookies

  Některé stránky využívají takzvané soubory cookies, abychom mohli zlepšovat účinnost individuálního využívání webových stránek. Soubory cookies posílá webový server do počítače k jeho identifikaci pod dobu relace. Většina prohlížečů má výchozí nastavení na přijímání souborů cookies. Ukládání souborů cookies můžete vypnout nebo můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás předem na ukládání souborů cookie do vašeho počítače upozornil.

 7. Bezpečnost

  Správce využívá technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše údaje před manipulací, ztrátou, poškozením nebo přístupem neoprávněných osob.

 8. Jak nás můžete kontaktovat?

  V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit svá zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu:

  info@uplczech.com.

  Požadavek je rovněž možné řešit korespondenční cestou zasláním na adresu: UPL Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4.

  Pokud chcete jen odhlásit odběr našeho newsletteru, můžete tak učinit snadno pomocí webového odkazu, který vždy najdete na jeho konci.

  Abychom si mohli ověřit vaši identitu, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

  V Praze dne 3.3.2022

  UPL Czech s.r.o.