X

Enquire Now

 • Webové stránky www.sk.uplonline.com prevádzkuje spoločnosť UPL Europe Ltd.

 • Spoločnosť UPL prostredníctvom týchto webových stránok neponúka osobám žiadne služby. Prístup k všetkým informáciám prostredníctvom týchto webových stránok je poskytovaný len „v stave v akom je“ a „so všetkými nedostatkami“. Všetky informácie alebo výrobky dostupné na webových stránkach alebo cez ne a všetok softvér dostupný na webových stránkach sú pripravené „na základe najlepšieho úsilia“.

  2.a. Vyhlásenie o záruke: Výslovne súhlasíte s tým, že použitie služby je výhradne na vaše riziko. Táto služba sa poskytuje „aká je“ a v takom stave „ako je k dispozícii“. Spoločnosť UPL sa výslovne zrieka záruky akéhokoľvek druhu, či už priamej alebo nepriamej, napríklad záruky na predaj, vhodnosť na konkrétny účel a na neporušenie práv. Spoločnosť UPL neručí za to, že služby vyhovujú vašim požiadavkám alebo že služby budú neprerušené, časovo, zabezpečené alebo bezchybné; spoločnosť UPL neručí za výsledky získané prostredníctvom služby ani za to, že budú opravené chyby softvéru. Rozumiete a súhlasíte s tým, že akýkoľvek materiál a/alebo akékoľvek údaje si sťahujete alebo inak získavate použitím služieb na základe vášho vlastného rozhodnutia a na vaše riziko. Výhradne vy budete zodpovední za akékoľvek poškodenie svojich počítačových systémov alebo za stratu údajov spôsobenú stiahnutím takého materiálu a/alebo údajov. Spoločnosť UPL neručí za tovar alebo služby zakúpené alebo získané prostredníctvom tejto služby ani za transakcie uzavreté prostredníctvom tejto služby. Žiadne ústne ani písomné oznamy alebo informácie, ktoré ste získali od UPL mail alebo prostredníctvom služby neposkytujú žiadnu záruku, ak to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente. Spoločnosť UPL neručí za to, že akékoľvek služby budú neprerušené, časovo zabezpečené alebo bezchybné.

 • Spoločnosť UPL priamo ani nepriamo neručí, negarantuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa použitia, výsledkov použitia, nemožnosti použitia alebo prístupu k informáciám alebo obsahu webových stránok, týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti, úplnosti, správnosti, funkčnosti, prevedenia, kontinuity, včasnosti alebo iného, vhodnosti na konkrétny účel a/alebo neporušenia práv vzhľadom na webové stránky a/alebo ich obsahu. Okrem toho, informácie a údaje uvedené na týchto webových stránkach môžu obsahovať nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť UPL neručí za to, že tieto webové stránky a ich funkcie budú pracovať neprerušene alebo bez chýb a porúch alebo že takéto informácie budú vyhovovať na akýkoľvek zamýšľaný účel alebo akúkoľvek požiadavku používateľa.

 • Používateľ preberá na seba celé riziko s ohľadom na používanie a výsledky používania čo sa týka presnosti, spoľahlivosti, prevedenia, úplnosti, rozsahu, správnosti, funkčnosti, kontinuity, včasnosti informácií, údajov alebo akéhokoľvek obsahu webových stránok.

 • Spoločnosť UPL sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, súčasnej aj budúcej, za akúkoľvek chybu alebo zanedbanie spôsobené pri prenose takýchto údajov, informácií alebo materiálov prístupných na týchto webových stránkach.

 • Používateľ sa zrieka svojho práva na akýkoľvek nárok na základe škodlivého vplyvu alebo výsledkov, keď sa spoliehal na informácie alebo údaje uvedené na týchto webových stránkach.

 • Ktorákoľvek osoba, ktorej sú alebo boli sprístupnené informácie alebo údaje webových stránok, potvrdzuje a súhlasí s tým, že všetky vlastnícke, zákonné alebo iné práva na informácie prijaté touto osobou zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti UPL. Akákoľvek reprodukcia informácií webových stránok, ich opätovné šírenie alebo prenos za úhradu alebo inak sú prísne zakázané a znamenajú porušenie zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 • Spoločnosť UPL nezodpovedá za žiadne nároky a straty akéhokoľvek charakteru, vzniknuté priamo alebo nepriamo, použitím údajov alebo materiálu sprístupneného z týchto webových stránok alebo neoprávneným prístupom na tieto stránky alebo akokoľvek inak. Všetky zmeny alebo doplnky k tomuto vyhláseniu a úpravy ktorýchkoľvek tu uvedených ustanovení sú možné výhradne na základe rozhodnutia spoločnosti UPL bez predchádzajúceho oznámenia.

  8.a. Zmena podmienok poskytovania služby: Spoločnosť UPL môže podmienky poskytovania služby zmeniť a o týchto zmenách vás bude spoločnosť UPL informovať. Na základe svojho vlastného rozhodnutia môže spoločnosť UPL občas ponúknuť zmeny vlastností a možností služby. Spoločnosť UPL si však vyhradzuje právo kedykoľvek prestať ponúkať tieto vlastnosti a možnosti služby bez predchádzajúceho oznámenia.

 • Registračné údaje: S ohľadom na službu súhlasíte s tým, že pre UPL mail poskytnete po vyzvaní službou aktuálne, úplné a presné registračné informácie („registračné údaje“) a budete tieto informácie podľa požiadaviek udržiavať a aktualizovať, aby boli aktuálne, úplné a presné.

 • Osobné používanie a zabezpečenie: Potvrdzujete, že právo na používanie služby je vašou osobnou záležitosťou. Súhlasíte s tým, že opätovný predaj alebo komerčné využívanie služby nie je možné bez výslovného súhlasu spoločnosti UPL. Plne zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho hesla a účtu. V plnej miere ručíte za akékoľvek používanie svojho účtu, vrátane jeho akéhokoľvek neoprávneného použitia treťou stranou.

 • Náhrada škody: Súhlasíte s tým, že spoločnosť UPL, jej zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, zástupcov a ich následníkov a nástupcov ochránite, odškodníte a zabezpečíte, aby neutrpeli ujmu z dôvodu akejkoľvek a celkovej zodpovednosti, spôsobenej škody, straty, nákladov a výdavkov, vrátane poplatkov pre právnikov, ktoré by vznikli z nárokov na základe použitia vášho účtu, vrátane akýchkoľvek nárokov za urážky, ohováranie, porušenie práv na ochranu súkromia alebo propagáciu, stratu služby inými účastníkmi a porušene práv duševného vlastníctva alebo iných práv.

 • Spoločnosť UPL si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez oznámenia a na základe vlastného rozhodnutia ukončiť váš prístup k týmto službám a súvisiacim službám alebo niektorej časti z nich.

  • Môžeme o vás zhromažďovať nasledovné osobné údaje:

  • - meno

  • - e-mailová adresa

  • - PSČ/poštové smerovacie číslo

  • - demografický profil (napr. váš vek, pohlavie, povolanie, vzdelanie a údaje o tovare dlhodobej spotreby vo vašom vlastníctve)

  • - záujmy (napr. správy, šport, cestovanie a pod.)

  • - finančné informácie (napr. číslo účtu alebo platobnej karty)

  • - názory na naše webové stránky.

  • Uvedené údaje bude uchovávať spoločnosť UPL podľa bežnej Politiky ochrany osobných údajov spoločnosti UPL.

 • Použiteľnosť práva: V prípade súdnej žaloby alebo konania voči spoločnosti UPL na súde týkajúceho sa veci, ktorá súvisí s použitím alebo prístupom na tieto webové stránky, alebo sa jej týka, sa osoba, ktorá mala prístup na tieto webové stránky, neodvolateľne podrobuje výhradne jurisdikcii súdov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a zrieka sa námietok pri takýchto konaniach z dôvodu príslušného súdu alebo z dôvodu, že sa konanie prenieslo na nevhodný súd. Rozhodujúcim právom pri súdnych konaniach podľa hore uvedeného je právo SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 • Oznámenie o ochranných známkach: UPL a jej značky uvedené na jej webových stránkach a tiež právoplatné dcérske spoločnosti sú všetko ochranné známky a/alebo servisné známky spoločnosti UPL. Všetky práva z toho vyplývajúce, zákonné alebo iné, zostávajú výlučne spoločnosti UPL. Porušenie hore uvedeného je podľa zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a tiež podľa príslušných medzinárodných zmlúv trestným činom.

 • Oznámenie o autorských právach: Ak nie je na týchto webových stránkach uvedené inak, autorské práva v rozsahu týchto webových stránok má spoločnosť UPL. Všetky práva vyhradené. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti UPL sa žiadna časť informácií uvedených na týchto webových stránkach, a to vrátane textu, grafiky a kódu html nesmie v žiadnej forme žiadnymi prostriedkami reprodukovať ani prenášať.

 • Používateľ ďalej súhlasí s tým, že webové stránky nevyužije na:

  • - nahratie, zaslanie poštou, emailom, prenášanie alebo sprístupnenie iným spôsobom, obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, ohrozujúci, urážlivý, obťažujúci, sužujúci, hanlivý, vulgárny, oplzlý, nactiutŕhačský, agresívny alebo inak nepríjemný z hľadiska súkromia, nenávisti, prípadne je rasovo, etnicky alebo inak nežiadúci;

  • - poškodzovanie nedospelých akýmkoľvek spôsobom;

  • - to, že sa bude vydávať za nejakú osobu alebo firmu, napríklad za predstaviteľa spoločnosti UPL, vedúceho fóra, sprievodcu alebo hostiteľa, alebo že bude falošne vysvetľovať alebo inak prekrúcať vaše spojenie s osobou alebo firmou;

  • - to, že bude falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi, aby skryl pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom služby;

  • - nahratie, zaslanie poštou alebo emailom, prenášanie alebo sprístupnenie iným spôsobom, obsahu, ktorý nemá právo sprístupňovať podľa zákona alebo na základe zmluvného alebo splnomocniteľského vzťahu (napr. interné, majetkové a dôverné informácie, ktoré sa dozvedel alebo mu boli prezradené ako súčasť pracovného vzťahu alebo na základe zmlúv o utajení);

  • - nahratie, zaslanie poštou alebo emailom, prenášanie alebo sprístupnenie iným spôsobom, obsahu, ktorým sa porušia vlastnícke práva na patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva a iné vlastnícke práva („práva“) ktorejkoľvek zo strán;

  • - nahratie, zaslanie poštou alebo emailom, prenášanie alebo sprístupnenie iným spôsobom, nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, propagačných materiálov, „treťotriednej pošty“, „nevyžiadanej pošty“, „reťazových správ“, „pyramídových predajov“ alebo inú formu navádzania s výnimkou tých oblastí (napr. miest nákupu), ktoré sú na tento účel určené (prečítajte si prosím úplnú stratégiu pre nevyžiadanú poštu);

  • - nahratie, zaslanie poštou alebo emailom, prenášanie alebo sprístupnenie iným spôsobom, materiálu, ktorý obsahuje softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súborov alebo programov určených na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru či telekomunikačného zariadenia;

  • - narušenie normálneho chodu dialógu, ktoré nespôsobí, že obrazovka sa „zroluje“ skôr, ako iní používatelia služby dokážu niečo napísať, ani nebude konať spôsobom, ktorý bude mať negatívny vplyv na schopnosť iných používateľov zapojiť sa do komunikácie v reálnom čase;

  • - zásah do alebo narušenie služby alebo serverov či sietí súvisiacich so službou alebo na to, že nesplní požiadavky, postupy, zásady alebo nariadenia týkajúce sa sietí súvisiacich so službou;

  • - úmyselné alebo neúmyselné porušenie príslušných miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných zákonov, napríklad nariadení vyhlásených Komisiou pre cenné papiere a burzy, pravidiel pre štátne a iné burzy cenných papierov, napr. pre burzu v New Yorku, Americkú burzu alebo NASDAQ a nariadení s účinnosťou zákona;

  • - „stopovanie“ alebo obťažovanie iných;

  • - zhromažďovanie alebo ukladanie osobných údajov o iných používateľoch.

 • Zvláštne varovania pre medzinárodné použitie:

  Uznaním globálneho charakteru internetu používateľ súhlasí s tým, že sa prispôsobí všetkým miestnym predpisom týkajúcim sa online riadenia a prijateľného obsahu. Používateľ výslovne súhlasí s tým, že sa prispôsobí všetkým príslušným zákonom týkajúcim sa prenosu technických údajov exportovaným z krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.

 • Obsah predložený alebo sprístupnený na zahrnutie do služby

 • Spoločnosť UPL si nenárokuje vlastnícke práva na obsah, ktorý používateľ predloží alebo sprístupní na zahrnutie do služby. Avšak vzhľadom na obsah, ktorý používateľ predkladá alebo sprístupňuje na zahrnutie do služby na verejne prístupnom mieste, používateľ udeľuje bez licenčného poplatku spoločnosti UPL nasledovnú nevýhradnú, celosvetovo platnú licenciu:

  - licenciu na používanie, reprodukovanie, zmenu, prispôsobenie, verejnú prevádzku a zverejňovanie obsahu v službe výhradne na účely poskytovania a propagovania konkrétnej UPL skupiny, pre ktorú bol takýto obsah predložený a sprístupnený, týkajúcu sa obsahu, ktorý používateľ predkladá alebo sprístupňuje na zahrnutie do služby na verejne prístupnom mieste UPL skupín. Licencia má platnosť, len ak ste sa rozhodli pokračovať so zahrnutím obsahu do služby, a jej platnosť skončí, keď vy alebo spoločnosť UPL odstránite tento obsah zo služby.

 • Zmeny služby

  Spoločnosť UPL si vyhradzuje právo bez oznámenia kedykoľvek a občas zmeniť alebo prerušiť, dočasne alebo trvalo, službu alebo obsah na webových stránkach (alebo ich časť). Používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť UPL neručí používateľovi ani tretej strane za žiadne zmeny, pozastavenia prevádzkovania ani prerušenia služby.

 • Ukončenie

  • Používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť UPL môže za istých okolností a bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončiť jeho UPL účet, jeho e-mailovú adresu a prístup k službe. Dôvodom takéhoto ukončenia môže byť napríklad:

  • (a) porušenie alebo nedodržanie podmienok poskytovania služby alebo iných zahrnutých dohôd alebo smerníc,

  • (b) požiadavky vyplývajúce zo zákona alebo požiadavky iných štátnych orgánov,

  • (c) požiadavky od vás (odstránenie účtu z vlastnej vôle),

  • (d) prerušenie alebo akákoľvek úprava služby (alebo jej časti),

  • (e) neočakávané technické problémy alebo problémy so zabezpečením,

  • (f) dlhé obdobia nečinnosti.

  • Ukončenie vášho UPL účtu zahŕňa:

  • (a) odstránenie prístupu ku všetkým ponukám v rámci služby, napríklad k ponuke UPL mail, skupiny, messenger, chat, domény, aukcie, prehľady správ, pozdravy, upozornenia a hry;

  • (b) odstránenie vášho hesla a všetkých príslušných informácií, súborov a obsahu pričleneného k vášmu účtu alebo v rámci vášho účtu (alebo ich časti);

  • (c) blokovanie ďalšieho používania služby. Ďalej súhlasíte s tým, že všetky ukončenia z tohto dôvodu sa uskutočnia na základe vlastného rozhodnutia spoločnosti UPL a že spoločnosť UPL nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie vášho účtu, s tým spojených e-mailových adries ani za ukončenie prístupu k službe.

  • Tieto podmienky používania sú právoplatnou zmluvou medzi používateľom a spoločnosťou UPL. Aby mal používateľ prístup k službe a mohol ju využívať, musí bez zmeny akceptovať všetky podmienky používania a informácie uvedené v týchto podmienkach používania. Ak požívateľ tieto podmienky neakceptuje ako celok, nemôže mať prístup k službe.

 • Zmena týchto podmienok používania:

  Niekedy môže byť potrebné, aby spoločnosť UPL aktualizovala alebo zmenila podmienky a informácie týkajúce sa uvedených služieb webových stránok, aby sa zohľadnili zmeny v službách, zmeny v zákonoch, ktoré majú vplyv na služby, alebo iné dôvody, pre ktoré si spoločnosť UPL vyhradzuje právo na tieto zmeny. Preto je dôležité, aby si používateľ pravidelne tieto podmienky a upozornenia pozeral. Tým, že po takejto zmene pokračujete v prístupe k webových stránkam a naďalej ich používate, súhlasíte s takouto zmenou. Ak nie je výslovne uvedené inak, nové vlastnosti, ktoré menia alebo vylepšujú služby webové stránky, budú predmetom občas sa meniacich podmienok používania.

 • Súkromné a osobné údaje

  Je potrebné, aby mal používateľ na uvedených webových stránkach účet. Na nastavenie účtu musí používateľ poskytnúť o sebe údaje a podľa potreby ich aktualizovať, aby boli aktuálne. Spoločnosť UPL súhlasí s tým, že bude používať osobné údaje používateľa len v súlade s podmienkami používania účtu uvedeného používateľa.

  Používateľ je povinný uchovávať v tajnosti heslo používateľa a informácie o účte. Používateľ taktiež zodpovedá za všetky aktivity vo svojom účte a neoprávnené použitie svojho účtu ihneď oznámi spoločnosti UPL. Spoločnosť UPL nezodpovedá za žiadnu ujmu spôsobenú používateľovi použitím jeho účtu alebo hesla neoprávnenou osobou.

 • Nezákonné alebo zakázané použitie:

  Podmienkou používania daných webových stránok, s ktorou používateľ súhlasí, je, že ich nebude používať nezákonne alebo v rozpore s týmito podmienkami používania. Takisto používateľ dané webové stránky nesmie používať spôsobom, ktorý by poškodil, znemožnil, preťažil alebo znehodnotil služby .net passport alebo by to narušilo používanie alebo pohodlie používania iným používateľom. Používateľ sa nesmie pokúšať o neoprávnený prístup do žiadneho z účtov daných webových stránok, počítačových systémov alebo sietí súvisiacich s danými webovými stránkami. Používateľ si nesmie zadovážiť ani sa nemôže pokúšať žiadnym spôsobom získať také materiály alebo informácie, ktoré mu neboli zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom daných webových stránok.