X

Enquire Now

ทีมผู้นำระดับโลก

Rajju Shroff

ได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลายว่าเป็น 'ราชาของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช' เขาเชื่อในการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

Mr. Rajnikant Shroff

CMD of UPL

อ่านเพิ่มเติม
Sandra Shroff

เป็นผู้นำโครงการทางสังคมต่าง ๆ เธอเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมการดูแลของ UPL

Mrs. Sandra Shroff

Vice Chairman

อ่านเพิ่มเติม
Jaidev Shroff

ผู้นำ UPL เหนือกว่าแนวธุรกิจทั่วไปเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของ บริษัท

Mr. Jaidev Shroff

Global CEO of the Group

อ่านเพิ่มเติม
Vikram Shroff

ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศขององค์กรเขาเป็นผู้นำที่มีพลังที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่คนของเขา

Mr. Vikram Shroff

Executive Director

อ่านเพิ่มเติม

ประทับ ทาเนจา

ผู้จัดการทีมบริหารประเทศไทย

ไพบูรณ์ นาวีวิจิตร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

สุวลักษณ์ พิศเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปัทมา หนูเทศ

หัวหน้างานฝ่ายบัญชี

จารุวรรณ สุขสุวรรณ

ซัพพลายเชน

เอกรถ สาชาติ

ผู้้จัดการฝ่ายขาย

สุรเชษฐ์ จรูญไธสง

หัวหน้างานฝ่ายขายเขตภาคกลางและใต้

พรเทพ โคสิตชาติ

หัวหน้างานฝ่ายขายเขตภาคกลางและใต้

จุฑาทิพย์ อ้นทอง

หัวหน้างานฝ่ายทะเบียน

สาธิตา อุตสาหะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทะเบียน

เจนกิจ ชื่นพิทยาวุฒิ

หัวหน้างานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิค

สุนันท์ พิชญพฤติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ