X

Enquire Now

 • Trang web này, www.uplonline.com/vn ,www.vn.uplonline.com được điều hành bởi UPL VIETNAM Co. Ltd. 11. - Trang web này dùng với mục đích chính là để cung cấp thông tin sản phẩm.

 • Tất cả thông tin sản phẩm hoặc bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên web được cập nhật nhanh chóng nhất có thể.

  UPL không bảo đảm các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi; cũng như UPL không thực hiện bất kỳ bảo đảm nào về thông tin bị thiếu sót.

 • UPL không đảm bảo nội dung của trang web hoàn toàn chính xác, tin cậy, đầy đủ, với nội dung có sẵn cũng như bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu có sẵn trên trang web này do lỗi đánh máy.

 • Người xem không được yêu cầu bồi thường đối với các ảnh hưởng của dữ liệu có sẵn trên trang web này.

 • Người truy cập phải thỏa thuận rằng những dữ liệu từ trang web đều thuộc quyền sở hữu theo qui định pháp luật, tất cả các thông tin thuộc trang web này là tài sản độc quyền của UPL. Bất kỳ việc sao chép, phân phối lại hoặc truyền tải thông tin chứa trong trang web là bị nghiêm cấm, theo qui định pháp luật.

 • UPL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp, từ việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập trái phép vào trang web này bằng bất kỳ cách nào. Bất kỳ thay đổi được đưa ra trong wed này, được thực hiện theo quyết định của UPL, mà không cần thông báo.

 • UPL có quyền để chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo.

 • Quyền sở hữu đối với nội dung: văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, đồ hoạ hoặc các tài liệu khác, thông tin sản xuất được cung cấp bởi UPL hoặc các nhà cung cấp của UPL, được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

 • Sử dụng quốc tế: người sử dụng phải tuân thủ qui định pháp luật về hành vi trực tuyến. Cụ thể, người sử dụng phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền tải các dữ liệu kỹ thuật tại nơi mà bạn cư trú.