X

Свържете се с нас

Моля, попълнете подробностите по -долу:

Благодарим, че се свързахте с нас.

Очаквайте нашия отговор скоро.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КОНТРАГЕНТИТЕ НА ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • С настоящият документ Ви информираме относно Вашите права и задължения във връзка със съвместната Ви дейност с ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 204150768, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1303, ул. Чипровци № 12, етаж 3 и 5 с предмет на дейност: Директна или индиректна продажба в насипно или полу-насипно състояние на пестициди, химически продукти, био стимуланти, био решения, вещества с подхранващи свойства, селскостопански и хранителни продукти. При промяна в данните на ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, промените ще бъдат публикувани тук.

 • С цел продажба и доставка на стоки, ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва лични данни на физически лица – клиенти и партньори, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас).

 • При обработването на лични данни ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

 • Дефиниции:

  - лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко;

  - обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

  1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

   ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД събира личните данни, предоставени от Вас, във връзка със сключването на договор за дистрибуция с ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД или Вашето участие в маркетингови кампании, документирането на действията по Обработване на лични данни и изпълнение на законовите задължения и защита на легитимните интереси на ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД съгласно приложимото законодателство:

   1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими при сключването и изпълнението на договора с Вас за дистрибуция на нашите стоки и услуги, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на стоките. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на стоките и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните стоки. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

   1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД или на трети лица (доставчици на конкретни стоки), служители на ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД или доставчици на услуги, включват:

   • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани със стоките, предоставяни от дружеството;

   • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

   • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

   1.3. Законови задължения. Това са цели като:

   • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;

   • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация;

   • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

  2. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

   Лични данни Цел Срок за съхранение
   Име Предоставяне на маркетингова информация, сключване и изпълнение на договор До 3 години от датата на получаване на данните или отказ за получаване на маркетингова информация
   Адрес, телефон, имейл Предоставяне на маркетингова информация, сключване и изпълнение на договор, увеличаване качеството на предоставяните услуги, легитимен интерес До 3 години от датата на получаване на данните или отказ за получаване на маркетингова информация
   Други данни предоставени от Вас доброволно Предоставяне на маркетингова информация До 3 години от датата на получаване на данните или отказ за получаване на маркетингова информация

   Използването на уебстраницата https://www.upl-ltd.com/bg е възможно без регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

   Личните данни, предоставени от Вас ще бъдат обработвани за целите на сключения договор, за предоставянето на информация за стоките и услугите, както и за целите на персонализиране на уебстраницата във връзка с Вашите нужди, подобряване на уебстраницата. Част от получените данни могат да бъдат предоставяни на дистрибутори на нащите стоки и услуги във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

  3. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

   3.1. Право на информираност.

   Настоящото Уведомление има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги.

   3.2. Право на достъп.

   Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

   3.3. Право на коригиране.

   Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
   Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

   3.4. Право на изтриване.

   Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

   3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

   Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

   3.6. Право за уведомяване на трети лица.

   В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате да бъдат уведомени трети лица (ако има такива), на които сме предоставили Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

   3.7. Право на преносимост на данните.

   Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

   3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

   3.9. Право на оттегляне на съгласие.

   Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

   3.10. Право на възражение.

   Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
   В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

   3.11. Право на жалба до надзорен орган.

   Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  4. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

   В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящото Уведомление моля обръщайте се към нас на и-мейл: enquirenow.bg@upl-ltd.com.

  5. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящото Уведомление случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД във връзка с предоставяни стоки и услуги от ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.

   Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

  6. ОТГОВОРНОСТ

   ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница.

  7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

   При обработването на лични данни ЮПЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.