X

Свържете се с нас

Моля, попълнете подробностите по -долу:

Благодарим, че се свързахте с нас.

Очаквайте нашия отговор скоро.

 • Този уебсайт www.upl-ltd.com/bg се управлява от ЮПЛ България ЕООД

 • UPL не предлага никакви услуги на лица чрез този уебсайт. Достъпът до каквато и да е информация чрез този уебсайт се предоставя без забележки към нея и с всички възможни грешки. Цялата информация и продукти, достъпни на или чрез уебсайта, както и всякакъв софтуер, наличен на уебсайта, са резултат от полагане на максимални усилия.

  2.а. Отказ от гаранции: Вие изрично се съгласявате, че използването на услугата е единствено на ваш риск. Услугата се предоставя на принципа "таква, каквато е" и "както е на разположение". UPL изрично се отказва от всякакви гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, включително, но не само, косвени гаранции за пазарна пригодност, годност за определена цел и ненарушаване на права. UPL не дава гаранция, че услугите ще отговарят на вашите изисквания, нито, че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки; нито дава никаква гаранция относно резултатите, които могат да бъдат получени чрез услугата или че дефектите в софтуера ще бъдат коригирани. Разбирате и приемате, че всички материали и / или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на услугата, се извършват по ваша собствена преценка и за ваш риск. Вие ще бъдете единствено отговорни за всяка повреда на вашите компютърни системи или загуба на данни в резултат на изтеглянето на такъв материал и / или данни. UPL не дава гаранция по отношение на стоки или услуги, закупени или получени чрез услугата или транзакции, сключени чрез услугата. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, които получавате от UPLmail или чрез услугата, не създават никакви гаранции, които не са изрично посочени тук. UPL не дава гаранция, че дадени услуги ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.

 • UPL не гарантира, изрично или косвено, нито прави каквито и да било изявления относно използването, резултатите от използването или невъзможността за използване или липса на достъп до информацията или съдържанието на уебсайта по отношение на точност, надеждност, пълнота, коректност, функционалност, производителност, непрекъснатост, навременност или по друг начин, годност за определена цел и / или ненарушаване на права по отношение на уебсайта и / или съдържанието, налично в него. Също така, всяка информация или данни, налични на този уебсайт, може да съдържа неточности и / или печатни грешки. UPL не гарантира, че уебсайтът и неговите функции ще бъдат непрекъснати или без никакви грешки или дефекти, или че тази информация ще отговаря на някаква предвидена цел или изискване на Потребителя.

 • Потребителят поема целия риск във връзка с употребата и резултатите от такава употреба по отношение на точността, надеждността, производителността, пълнотата, изчерпателността, коректността, функционалността, непрекъснатостта, навременността на информацията, данните или каквото и да е съдържание, налично на уебсайта.

 • UPL отхвърля всякаква отговорност, настояща или бъдеща, за каквато и да е грешка или пропуск, допуснат по отношение на предаването на такива данни, информация или материали, налични на този уебсайт.

 • Потребителят се отказва от правото си на каквато и да е претенция основаваща се на вредните последици или резултатите от това, че Потребителят разчита на каквато и да е информация или данни, налични на този уебсайт.

 • Всяко лице, което има достъп или е осъществило достъп до каквато и да е информация или данни от уебсайта, признава и се съгласява, че всички права на собственост, законови или други, върху информацията, получена от това лице, остават изключителна собственост на UPL. Всяко възпроизвеждане, разпространение или предаване, с цел разглеждане или друго, на такава информация, съдържаща се в уебсайта, е строго забранено и би представлявало нарушение на законите на Тайланд.

 • UPL не носи отговорност за искове или загуби от какъвто и да е характер, произтичащи пряко или косвено от използването или прилагането на данните или материалите, достъпени от този уебсайт, или чрез неоторизиран достъп до този сайт или по друг начин, независимо от това, как са възникнали. Всяка промяна или изменение на този отказ от отговорност, променяща някоя от разпоредбите, посочени тук, може да бъде направена по собствена преценка на UPL, без предизвестие.

  8.а. Промяна в условията на услугата: UPL може да промени сроковете и условията на услугата, за което UPL ще ви уведоми. UPL може по своя преценка и от време на време да ви предлага разнообразие от функции и инструменти за услугата. UPL обаче си запазва правото да прекрати предлагането на такива функции и инструменти за услугата по всяко време и без предварително уведомление.

 • Данни за регистрация: В замяна на услугата се съгласявате да предоставите на UPL по поща актуална, пълна и точна информация за регистрация („данни за регистрация“), както се изисква от услугата, и да поддържате и актуализирате тази информация, когато е необходимо, за да бъде актуална, пълна и точна.

 • Лична употреба и сигурност: Вие признавате, че правото ви да използвате услугата е лично за вас. Съгласявате се да не препродавате или да използвате с търговска цел услугата без изричното съгласие на UPL. Вие сте изцяло отговорни за неспазването на поверителността на вашата парола и акаунт. Вие ще носите пълна отговорност за всяко използване на вашия акаунт, включително всяко неоторизирано използване на вашия акаунт от трета страна.

 • Обезщетение: Вие се съгласявате да предпазвате, обезщетявате и да освобождавате от отговорност UPL, нейните служители, директори, официални лица, посредници и техните наследници и правоприемници срещу всякакви и всички задължения, щети, загуби, разходи, включително адвокатски хонорари, причинени или възникнали във връзка с искове, основани на използването на вашия акаунт, включително всякакви искове за уронване на престижа, клевета, нарушаване на правата за поверителност или публичност, загуба на услуга от други абонати и нарушаване на интелектуална собственост или други права.

 • UPL си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати достъпа ви до услугите и свързаните с тях услуги или която и да е част от тях по всяко време, без предизвестие.

  • Ние можем да събираме следната информация, която може да ви идентифицира лично:

  • - Име

  • - Адрес на електронна поща

  • - Пощенски код

  • - Демографски профил (като възраст, пол, професия, образование и притежавани дълготрайни активи

  • - Интереси (като Новини, спорт, туризъм и т.н.)

  • - Финансова информация (като банкова сметка или номера на кредитни карти)

  • - Мнения за функционалности на нашите уеб страници

 • Приложимост на законите: По отношение на всякакви съдебни действия или производства срещу UPL в съда във връзка с какъвто и да е въпрос, свързан с използването или достъпа до този уебсайт, такова лице, което има достъп до този уебсайт, неотменимо се подчинява на изключителната юрисдикция на съдилищата в Румъния и се отказва от всякакво възражение срещу такова производство на основание място на събитие или на основание, че производството е образувано в неудобна инстанция. Приложимото право в горепосочените съдебни производства е законодателството на република Румъния.

 • Забележка за търговската марка: UPL са всички търговски марки и/или марки на услуги на UPL. Всички права, произтичащи от тях, законоустановени или други, са изцяло притежание на UPL. Всяко нарушение на горното би представлявало престъпление съгласно законите на Румъния и международните договори, уреждащи същото.

 • Забележка за авторските права: Освен ако не е посочено друго на този уебсайт, авторските права върху съдържанието на този уебсайт са притежание на UPL. Всички права са запазени. Никоя част от информацията на този уебсайт, включително текст, графика и html код, не може да бъде възпроизвеждана или предоставяна под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на UPL.

 • Освен това Потребителят се съгласява да не използва уебсайта за:

  • - Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или предоставяне по друг начин на незаконно, вредно, заплашително, обидно, представляващо тормоз, мъчително, клеветническо, вулгарно, нецензурно, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, омразно или расово, етнически или по друг начин неприемливо

  • - Нанасяне на вреда на непълнолетни лица по какъвто и да е начин

  • - Представяне за каквото и да е лице или организация, включително, но не само, служител на UPL, ръководител на форум, водач или домакин, или фалшиво заявяване или представяне по друг начин невярно на вашата принадлежност към лице или организация

  • - Подправяне на заглавия или манипулиране по друг начин на идентификаторите, за да прикриете произхода на всяко съдържание, предадено чрез услугата

  • - Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или предоставяне по друг начин на каквото и да е съдържание, което нямате право да предоставяте по силата на какъвто и да е закон или съгласно договорни или доверителни отношения (като вътрешна информация, фирмена и поверителна информация, научена или разкрита като част от трудовите правоотношения или съгласно споразумения за неразкриване)

  • - Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или предоставяне по друг начин на всяко съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост („права“) на която и да е страна

  • - Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или предоставяне по друг начин на непоискана или неоторизирана реклама, промоционални материали, „junk поща“, „спам поща“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или всякаква друга форма на подтикване, освен в тези области (като стаи за пазаруване), които са предназначени за тази цел (моля, прочетете пълната ни политика за спам)

  • - Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или предоставяне по друг начин на всеки материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на който и да е компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване

  • - Нарушаване на нормалния поток на диалога, каране на екрана да се „превърта“ по-бързо, отколкото другите потребители на услугата могат да пишат или да действат по друг начин, който се отразява негативно на способността на други потребители да участват в обмен в реално време

  • - Намесване в или нарушаване на услугата, сървъри или мрежи, свързани с услугата, или неспазване на изискванията, процедурите, политиките и разпоредбите на мрежите, свързани с услугата

  • - Умишлено или неволно нарушаване на всички приложими местни, държавни, национални или международни закони, включително, но не само, разпоредби, обнародвани от Американската комисия за ценни книжа и борси, всякакви правила на всяка национална или друга борса за ценни книжа, включително, но не само, Нюйоркската фондова борса, Американската фондова борса или NASDAQ, както и всякакви разпоредби със сила на закон

  • - "Преследване" или тормоз над друго лице

  • - Събиране и съхраняване на лични данни за други Потребители

 • Специални предупреждения за международна употреба:

  Признавайки глобалния характер на интернет, Потребителят се съгласява да спазва всички местни правила по отношение на онлайн поведението и приемливото съдържание. По-конкретно, Потребителят се съгласява да спазва всички приложими закони относно предоставянето на технически данни, изнесени от държавата, в която пребивавате.

 • Съдържание, изпратено или предоставено с цел включване в услугата

 • UPL не претендира за собственост върху съдържание, което потребителят изпраща или предоставя нс цел включване в услугата. Въпреки това, по отношение на съдържанието, което Потребителят изпраща или предоставя за включване в публично достъпни области на услугата, Потребителят предоставя на UPL следните разрешения с глобален обхват, безплатни и неизключителни лицензи, според случая:

  - По отношение на съдържанието, което Потребителят предоставя с цел включване в публично достъпни зони на UPL групи, лицензът за използване, разпространение, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публично изпълнение и публично показване на такова съдържание в услугата единствено за целите на предоставянето и популяризиране на конкретната UPL група, на която е било предоставено такова съдържание. Този лиценз съществува само докато решите да продължите да включвате такова съдържание в услугата и ще бъде прекратен в момента, когато премахнете или UPL премахне такова съдържание от услугата.

 • Изменения на услугата

  UPL си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или прекратява, временно или постоянно, услугата или съдържанието на уебсайта (или която и да е част от него) със или без предизвестие. Потребителят се съгласява, че UPL не носи отговорност пред Потребителя или трета страна за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на услугата.

 • Прекратяване

  • Потребителят се съгласява, че UPL може при определени обстоятелства и без предварително известие незабавно да прекрати споменатия потребителски UPL акаунт, всеки свързан имейл адрес и достъп до услугата. Причината за такова прекратяване включва, но не се ограничава до:

  • (а) нарушения на правилата или други включени споразумения или насоки,

  • (б) искания от правоприлагащи органи или други държавни агенции,

  • (в) заявка от вас (самоинициирано изтриване на акаунт),

  • (г) прекратяване или съществено изменение на услугата (или която и да е част от нея),

  • (д) неочаквани технически проблеми или проблеми със сигурността,

  • (е) продължителни периоди на липса на активност.

  • Прекратяването на вашия UPL акаунт включва:

  • (а) Премахване на достъпа до всички предложения в рамките на услугата, включително, но не само до UPL поща, групи, месинджър, чат, домейни, лични данни, търгове, табла за съобщения, поздрави, напомняния и игри,

  • (б) Изтриване на вашата парола и цялата свързана информация, файлове и съдържание, свързани с или вътре в профила ви (или която и да е част от него),

  • (в) Забрана за по-нататъшно използване на услугата. Освен това се съгласявате, че всички прекратявания по причина ще бъдат направени по собствена преценка на UPL и че UPL не носи отговорност пред вас или трета страна за всяко прекратяване на вашия акаунт, свързания имейл адрес или достъп до услугата.

  • Тези условия за употреба представляват правно споразумение между Потребителя и UPL. Потребителят трябва да приеме, без да ги променя, всички срокове, условия, и забележки, съдържащи се в тези условия за употреба, за да има достъп и да използва услугите. Ако Потребителят не приеме тези условия за ползване изцяло, Потребителят може да не получи достъп.

 • Промяна на тези условия за ползване

  UPL може да пожелае да актуализира или променя условията и декларациите за посочените услуги на уебсайта от време на време, за да отрази промени в услугите, промени в законите, засягащи услугите, или поради други основателни причини, като UPL си запазва правото да направи тези промени, а Потребителят е отговорен за редовното преразглеждане на тези условия, и известия. Продължаващият достъп или използване на посочените услуги на уебсайта след всяка такава промяна представлява вашето съгласие за такава промяна. Освен ако изрично не е посочено друго, всички нови функции, които променят или подобряват споменатите услуги на уебсайта, подлежат на условията за използване, изменени във времето.

 • Поверителност и лична информация

  Потребителят трябва да има акаунт в посочения уебсайт. За да създаде акаунт, Потребителят трябва да предостави информация за Потребителя и да актуализира тази информация, ако е необходимо, за да я поддържа актуална. UPL се съгласява, че ще използва вашата лична информация само в съответствие с условията на акаунта на този Потребител.

  Потребителят е отговорен за поддържането на поверителността на потребителската парола и информацията за акаунта. Освен това, той е отговорен за всички дейности, които се случват в акаунта на Потребителя, а Потребителят се съгласява да уведомява незабавно UPL за всяко неразрешено използване на неговия акаунт. UPL не носи отговорност за загуба, която този Потребител може да претърпи в резултат на използване от неупълномощено лице на акаунта на този Потребител или паролата на Потребителя.

 • Без незаконна или забранена употреба:

  Като условие за използването на посочения уебсайт, Потребителят се съгласява, че няма да използвате този уебсайт за никаква цел, която е незаконна или противоречи на тези условия за употреба. Потребителят също така не може да използва споменатия уебсайт по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или влоши .net услугите или да попречи на използването им от други лица. Посоченият потребител не може да се опитва да получи неоторизиран достъп до който и да е от споменатите акаунти на уебсайтове, компютърни системи или мрежи, свързани със споменатия уебсайт. Потребителят не може да получава или да се опитва да получи материали или информация по какъвто и да е начин, който не е умишлено предоставен или позволен чрез посочения уебсайт.