ေအာက္ပါ အေသးစိတ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးပါ-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

မၾကာခင္ ျပန္လက္ဆက္သြယ္ပါမည္။

OpenAg® အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစာစနစ္တိုးတက္မႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ၊ နည္းပညာ၊ ေဖာ္ျမဴလာထုတ္မႈ ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းတို႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသုံးခ်ၿပီး UPL က ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ေရရွည္တြက္ေျခကိုက္သည့္ ၿပိဳင္ဖက္ရွားသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

ပဥၥမေျမာက္

ကမာၻအဝွမ္း အႀကီးဆုံး ေကာက္ပဲသီးႏွံ ကာကြယ္ေပးေရး ကုမၸဏီ

(* ဆယ္ႏွစ္လက္ ဆက္တိုက္)

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၅.၂ ဘီလီယံ

ဝင္ေငြ

၁၀ ၀၀၀+

ကမာၻအဝွမ္း ခန္႕အပ္ထားသည့္ ဝန္ထမ္း

၁.၄ ေသာင္း

မူပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည္

25

သုေတသန ဌာနမ်ား

43

ထုတ္လုပ္သည့္ ဌာနမ်ား

နံပါတ္ ၁

ဇီဝေျဖရွင္းနည္းမ်ား

138

အေရာင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

OpenAg® -

ကမာၻအဝွမ္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးကြန္ယက္မ်ားအား တိုးလ်ိဳေပါက္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ

အားလုံး ေရရွည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကြန္ယက္

အကန္႔အသတ္မရွိ၊ အတားအဆီးမရွိ။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

အထူးျပဳ အသုံးခ်နည္းလမ္းမ်ား

မ်ိဳးေစ့မ်ား

မ်ိဳးေစ့ေကာင္းလွ်င္ ထြက္ႏႈန္းေကာင္းသျဖင့္ လယ္သမ်ားမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး အဓိကအက်ဆုံး ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ OpenAg® ကြန္ယက္သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာဝ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ေဒသႏၲရ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ နည္းမ်ားဖၿင္႕ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဖာ္ျမဴလာ အေရာအေႏွာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖာက္သည္မ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဒသႏၲရ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားသုံးကာ တန္းတူအဆင့္မ်ားထဲတြင္အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ျမဴလာထုတ္သည့္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ႏွင့္ အပင္မ်ား၏ ဘဝအဆင့္တိုင္းကို ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ပါသည္။

ဇီဝေျဖရွင္းနည္းမ်ား အစုအေဝးက ေကာက္ပဲသီးႏွံလႈံေဆာ္ေရး၊ အာဟာရရေစေရး ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး အျပင္ သမာ႐ိုးက်ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၏ ရာသီဥတူဒဏ္ ႏွင့္ ဇီဝဖိစီးမႈမ်ားကို ခံႏိုင္ကာ အထြက္တိုးေရး၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး ႏွင့္ ေရရွည္စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။

ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆုံးရွံုးမႈမ်ားသည္ အစားအေသာက္ ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားက ကမာၻအဝွမ္းမွ တန္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အစားအစာမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အထိအေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရပါသည္။

ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး ႏွင့္ ေရထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ UPL က လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တိုးလ်ိဳေပါက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ

news and press release image

ေရာင္းခ်ေပးသူ လမ္းေၾကာင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရာင္းခ်ေပးသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ရ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရလြယ္ေစၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါမည္။ အားလုံးအတူတကြ ႀကီးျပင္းၾကပါစို႔။

ပိုမိုဖတ္ရႈ႕ရန္

NPP

news and press release image

Natural Plant Protection

NPP တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အပင္မ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ကို ပိုေကာင္းေစသည့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ အဏုျမဴပိုးမႊားေလးမ်ား ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရရွည္တည္တံ့မႈကို ပိုေကာင္းေစသည့္ အဏုျမဴနည္းပညာ ကုထုံးကဲ့သို႔ သို႔ေသာ သဘာဝ၏ အေသးစားေလးမ်ား ႏွင့္ စတင္ပါသည္။

ပိုမိုဖတ္ရႈ႕ရန္

OpenAg® ကြန္ယက္ မွ ပိုမိုသိရွိရန္