Strategia podatkowa | UPL
X

Enquire Now

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez

UPL Polska sp. z o.o. w roku podatkowym 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2022 r.

UPL Polska sp. z.o.o. (dalej: Spółka) jest częścią Grupy UPL.

Spółka pełni w Grupie UPL rolę dystrybutora produktów ochrony roślin, przeznaczonych na rynek krajowy. Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się przede wszystkim zakupem towarów (chemikalia i produkty pokrewne) od podmiotów powiązanych w celu ich hurtowej dystrybucji do podmiotów niepowiązanych.

W ofercie sprzedażowej skierowanej do producentów rolnych, Spółka posiada produkty przeznaczone do upraw rolniczych, sadowniczych oraz warzyw i roślin ozdobnych, jak i produkty biobójcze przeznaczone do higieny sanitarnej.

Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność, w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją podsumować w następujący sposób:

 • Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów międzynarodowych,
 • za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Główny Księgowy, przy wsparciu Dyrektora Finansowego;
 • procesy podatkowe występujące w Spółce obejmowały:

  - CIT – wsparcie w rozliczeniu rocznym udzielił podmiot zewnętrzny wyselekcjonowany przez Grupę;

  - PIT – rozliczenia realizowane były w ramach outsourcingu przez podmiot zewnętrzny;

  - VAT – rozliczenia realizowane były samodzielnie przez Spółkę;

  - WHT – rozliczenia realizowane były samodzielnie przez Spółkę

  - TP – wsparcie w przygotowaniu dokumentacji udzielił podmiot zewnętrzny wyselekcjonowany przez Grupę;

  - Cło - rozliczenia realizowane były samodzielnie przez Spółkę;

 • kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były rozwiązywane poprzez stosowanie się do wypracowanych metodyk działania oraz zgodnie ustalonym obiegiem dokumentów w systemach informatycznych Spółki i Grupy;
 • realizacja procesów podatkowych występujących w Spółce była zabezpieczana przez pracowników działu finansowego, w tym przede wszystkim Głównego Księgowego, posiadających wiedzę i kompetencje adekwatne do realizowanych zadań;
 • pracownicy działu finansowego posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Spółka zapewniała personelowi działu finansowego coroczne szkolenie w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej wiedzy podatkowej;
 • Główny Księgowy monitorował zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W tym celu zapewniony był dostęp do profesjonalnego serwisu internetowego w zakresie informacji prawno-podatkowych i księgowych (GOFIN);
 • pracownicy działu finansowego w realizacji funkcji podatkowej w sprawach dotyczących nowych i nietypowych procesów podatkowych korzystali również z pomocy ekspertów będących podmiotami zewnętrznymi,
 • nie były realizowane szczególne dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Nie zostały zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku podatkowym 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2022 r. Spółka:

 • nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
 • była zaangażowana w następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:
  • - UPL Europe LTD (81 087 120,73 PLN):

   • zakup towarów,
   • zakup usług,
   • sprzedaż towarów,
   • sprzedaż usług,

   - UPL Europe Supply Chain GmbH (98 688 317,45 PLN):

   • zakup towarów,
   • odsetki – koszty finansowe,

   - Arysta LifeScience SAS (1 035 373,44 PLN):

   • zakup towarów,
   • zakup usług,
   • sprzedaż usług,

   - Arysta Lifescience BENELUX (3 356 097,82 PLN):

   • zakup towarów,
   • zakup środka trwałego,
   • sprzedaż towarów,
   • sprzedaż usług,

   - UPL Management DMCC (37 589 179,29 PLN):

   • zakup towarów
   • zakup usług,

   - Arysta Lifescience Great Britain (332 430,09 PLN):

   • sprzedaż usług,

   - Laboratoires Goëmar SAS (1 074 631,06 PLN):

   • zakup towarów,
   • sprzedaż usług,

   - UPL Deutschland GmbH (5 337 316,14 PLN):

   • zakup towarów,
   • sprzedaż towarów,

   - Decco Italia S.R.L. (683 096,21 PLN):

   • zakup towarów,

   - Cerexagri (1 589 594,27 PLN):

   • zakup towarów,

   - UPL France (- 787 261,59 PLN):

   • zakup towarów,

   - UPL Agricultural Sol. Romania SRL (92 555,27 PLN):

   • zakup towarów,

   - UPL Italia SRL (515 902,50 PLN):

   • zakup towarów,

   - LLC UPL (65 258,76 PLN):

   • zakup usług;
 • nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych jednostek powiązanych;
 • nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych lub wiążących informacji akcyzowych;
 • Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej w zakresie opodatkowania świadczenia kompleksowego;
 • nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów.

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587).