Warunki korzystania z serwisu | UPL
X

Enquire Now

 • Niniejsza witryna www.upl-ltd.com/pl jest prowadzona przez firmę UPL Europe Ltd.

 • Firma UPL nie oferuje żadnym osobom jakichkolwiek usług za pośrednictwem tej witryny. Dostęp do wszelkich informacji za pośrednictwem tej witryny jest zapewniany wyłącznie w takim stanie i miejscu, w jakim się aktualnie znajduje i z zastrzeżeniem wszelkich błędów. Wszystkie informacje, produkty lub oprogramowanie dostępne w tej witrynie lub za jej pośrednictwem są udostępniane zgodnie z najlepszymi staraniami.

  2.a. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące gwarancji: W sposób wyraźny zgadzają się Państwo korzystać z serwisu na własne ryzyko. Serwis jest udostępniany w stanie, w jakim jest i kiedy jest dostępny. UPL wyraźnie wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone bądź dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszenia praw. UPL w żaden sposób nie gwarantuje, że serwisy spełnią Państwa wymagania lub będą dostępne w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów. Ponadto UPL w żaden sposób nie gwarantuje wyników uzyskiwanych dzięki korzystaniu z serwisu ani poprawienia błędów w oprogramowaniu. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób dzięki korzystaniu z serwisu jakichkolwiek materiałów i (lub) danych odbywa się zgodnie z Państwa uznaniem i na Państwa ryzyko. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie Państwa systemów komputerowych lub utratę danych wynikające z pobrania takich materiałów i (lub) danych. UPL nie udziela jakiejkolwiek gwarancji dotyczących towarów bądź usług zakupionych lub uzyskanych dzięki korzystaniu z serwisu lub jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem serwisu. Żadne porady ani informacje — ustne czy pisemne, uzyskane od UPL mail lub za pośrednictwem serwisu — nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, której w sposób wyraźny nie udzielono w niniejszym dokumencie. UPL nie gwarantuje, że jakiekolwiek serwisy będą dostępne w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

 • UPL w żaden sposób — wyraźny czy dorozumiany — nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani zapewnień dotyczących wykorzystywania, wyników wykorzystywania lub niemożliwości wykorzystania albo uzyskania dostępu do informacji bądź zawartości witryny pod kątem dokładności, niezawodności, kompletności, poprawności, funkcjonalności, wydajności, ciągłości, aktualności lub innych czynników, przydatności do określonego celu i (lub) nienaruszania praw w odniesieniu do witryny i (lub) treści w niej dostępnych. Ponadto wszelkie informacje lub dane udostępnione w tej witrynie mogą zawierać niedokładności i (lub) błędy literowe. UPL nie gwarantuje, że witryna lub jej funkcjonowanie będą nieprzerwane albo wolne od jakiegokolwiek błędu bądź usterki oraz że zawarte w niej informacje będą satysfakcjonujące w kontekście przeznaczenia lub wymagań użytkownika.

 • Użytkownik przejmuje całe ryzyko związane z wykorzystywaniem oraz wynikami takiego wykorzystywania — pod kątem dokładności, niezawodności, wydajności, kompletności, wszechstronności, prawidłowości, funkcjonalności, ciągłości i terminowości — informacji, danych oraz wszelkich treści dostępnych w witrynie.

 • UPS wyklucza wszelką obecną lub przyszłą odpowiedzialność za wszelkie błędy lub pominięcia przy przekazywaniu takich danych, informacji lub materiałów dostępnych w tej witrynie.

 • Użytkownik zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń wynikających ze szkodliwych skutków lub wyników jakiegokolwiek zaufania użytkownika do informacji lub danych dostępnych w tej witrynie.

 • Każda osoba, która uzyskuje lub uzyskała dostęp do jakichkolwiek informacji lub danych z tej witryny przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie prawa majątkowe – ustawowe lub inne – do wiadomości otrzymanych przez taką osobę pozostają wyłączną własnością UPL. Wszelkie powielanie, redystrybucja lub przekazywanie — za wynagrodzeniem lub bez — jakichkolwiek informacji zawartych w tej witrynie jest surowo wzbronione i stanowi naruszenie przepisów obowiązujących w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE.

 • UPL nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek roszczenia lub straty o jakimkolwiek charakterze, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub zastosowania danych bądź materiałów, do których uzyskano dostęp z tej witryny internetowej, albo z nieautoryzowanego dostępu do witryny lub innych okoliczności, niezależnie od ich natury. Wszelkie zmiany lub poprawki do niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, które zmieniają brzmienie jakichkolwiek jego zapisów, mogą być dokonywane według wyłącznego uznania UPL i bez wcześniejszego powiadomienia.

  8.a. Modyfikacja warunków serwisu: UPL może zmieniać warunki serwisu za pomocą którego UPL poinformuje Państwa o dokonaniu zmian. UPL może, według własnego uznania, okresowo oferować Państwu szereg funkcji i ułatwień związanych z serwisem. UPL zastrzega sobie jednak prawo do przerwania oferowania takich funkcji i opcji dla serwisu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

 • Dane rejestracyjne: W zamian za udostępnienie serwisu zgadzają się Państwo przekazać UPL mail kompletne i prawidłowe informacje rejestracyjne („dane rejestracyjne”), kiedy pojawi się takie żądanie w ramach usługi, a także utrzymywać i aktualizować te informacje zgodnie z wymogiem zachowania ich aktualności, kompletności i dokładności.

 • Użytek własny i bezpieczeństwo: Przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa prawo do korzystania z serwisu ma charakter osobisty. Wyrażają Państwo zgodę na nieodsprzedawanie i niewykorzystywanie serwisu w sposób komercyjny bez wyraźnej zgody UPL. Ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie użytkowanie swojego konta, łącznie z jego nieautoryzowanym użyciem przez jakąkolwiek stronę trzecią.

 • Zwolnienie od odpowiedzialności: Zgadzają się Państwo ochronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności UPL, pracowników, dyrektorów, urzędników, pełnomocników firmy, a także ich następców i zleceniobiorców przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, odszkodowaniami, stratami, kosztami i wydatkami, łącznie z honorariami prawników, spowodowanymi przez roszczenia związane ze stosowaniem Państwa konta lub z nich wynikającymi, łącznie z roszczeniami dotyczącymi oczernienia, zniesławienia, naruszenia praw do prywatności lub wizerunku, utraty dostępu do serwisu przez innych subskrybentów i naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw.

 • UPL zastrzega sobie prawo do zniesienia — w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i wedle własnego uznania — Państwa dostępu do serwisu i powiązanych serwisów lub jakiejkolwiek ich części.

  • Możemy zbierać następujące informacje osobowe umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości:

  • - imię i nazwisko,

  • - adres e-mail,

  • - kod pocztowy,

  • - profil demograficzny (np. Państwa wiek, płeć, wykonywany zawód, wykształcenie i posiadane dobra trwałe),

  • - zainteresowania (np. wiadomości, sport, podróże itp.),

  • - informacje finansowe (np. numery kont bankowych lub kart kredytowych),

  • - opinie o funkcjach dostępnych w naszych witrynach internetowych.

  • Informacje te będą przechowywane przez UPL zgodnie z obowiązującą polityką prywatności UPL

 • Przepisy prawa mające zastosowanie: W odniesieniu do wszelkich czynności prawnych lub postępowań przeciwko UPL toczących się przed sądem i dotyczących jakichkolwiek spraw związanych z używaniem lub uzyskiwaniem dostępu do tej witryny internetowej osoba uzyskująca dostęp do tej witryny w sposób nieodwołalny poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów na terenie RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń do takiego postępowania ze względu na jego miejsce lub z powodu jego wszczęcia przez niewłaściwy organ. Prawem właściwym w odniesieniu do takich przywołanych powyżej postępowań prawnych jest ustawodawstwo RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 • Informacja o znaku towarowym: Firma UPL, jej marki wymienione w jej witrynie internetowej i marki prawnych spółek zależnych są znakami towarowymi i (lub) znakami usługowymi UPL. Wszelkie wynikające z nich ustawowe lub inne prawa są w całości własnością UPL. Wszelkie naruszenie powyższych praw będzie stanowiło przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i traktatów międzynarodowych regulujących te kwestie.

 • Informacja o prawach autorskich: Jeśli w treści tej witryny nie podano inaczej, prawa autorskie do zawartości tej witryny należą do UPL. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Bez wyraźnej pisemnej zgody UPL żadna część informacji zawartych w tej witrynie, łącznie z tekstem, grafiką i kodem HTML, nie może być powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków.

 • Ponadto Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać tej witryny do:

  • - zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących groźby, nadużycie, nękanie, tortury, zniesławienie, a także wulgarnych, obscenicznych, oczerniających, naruszających czyjąś prywatność, nienawistnych, rasistowskich albo wzbudzających etyczne bądź inne zastrzeżenia;

  • - krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób;

  • - podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi pod przedstawiciela UPL, lidera forum, przewodnika lub gospodarza lub do składania fałszywych oświadczeń bądź niezgodnego z prawdą sugerowania w inny sposób swojego powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;

  • - fałszowania nagłówków lub dokonywania innych manipulacji w identyfikatorach w celu ukrycia pochodzenia dowolnej treści przekazywanej za pośrednictwem serwisu;

  • - zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób treści, których udostępnianie jest użytkownikowi zabronione przez prawo, umowę lub zobowiązanie powiernicze (takich jak „informacje wewnętrzne”, zastrzeżone i poufne, zdobyte lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub umowy o zachowaniu poufności);

  • - zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób wszelkich treści naruszających jakiekolwiek prawa patentowe, prawa do znaku towarowego, a także tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa majątkowe („prawa”) jakiejkolwiek strony;

  • - zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, niezamówionych przesyłek reklamowych, spamu, „łańcuszków”, piramid finansowych lub nagabywania w inny sposób, za wyjątkiem obszarów (np. pomieszczeń sklepowych) przeznaczonych do takich celów (proszę zapoznać się z naszą pełną polityką dotyczącą spamu);

  • - zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą e-mail, przekazywania lub udostępniania w inny sposób treści zawierających wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania bądź sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych;

  • - przerywania normalnego przebiegu komunikacji, wywoływania przewijania ekranu szybszego od tempa pisania użytkownika lub działania w inny sposób negatywnie wpływający na możliwość uczestniczenia przez użytkownika w dialogu w czasie rzeczywistym;

  • - zakłócania lub przerywania działania serwisu, serwerów lub sieci powiązanych z serwisem albo nieprzestrzegania wymogów, procedur, zasad bądź regulacji sieci powiązanych z serwisem;

  • - celowego lub nieumyślnego naruszania jakichkolwiek właściwych przepisów lokalnych, stanowych, krajowych bądź międzynarodowych, w tym między innymi przepisów ogłaszanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd USA, wszelkich przepisów jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy wymiany papierów wartościowych, w tym między innymi giełdy nowojorskiej, giełdy papierów wartościowych USA bądź NASDAQ oraz wszelkich innych przepisów mających moc prawną;

  • - prześladowania lub nękania innych osób w jakikolwiek sposób;

  • - zbierania lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników.

 • Szczególne przestrogi dotyczące korzystania w środowisku międzynarodowym:

  Ze względu na globalny charakter sieci Internet użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich miejscowych zasad dotyczących postępowania w trybie on-line i dopuszczalnej zawartości. Użytkownik w szczególności zgadza się przestrzegać wszelkich właściwych przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych eksportowanych poza kraj swojego zamieszkania.

 • Treść przekazana lub udostępniona do włączenia do serwisu

 • UPL nie rości sobie praw własności do zawartości, którą użytkownik przekazał lub udostępnił do włączenia do serwisu. Jednakże w odniesieniu do zawartości, którą Użytkownik przesyła lub udostępnia do włączenia do publicznie dostępnych obszarów serwisu użytkownik przyznaje UPL następującą ogólnoświatową, wolną od opłat i niewyłączną licencję:

  - w odniesieniu do zawartości, którą użytkownik przesyła lub udostępnia do włączenia do publicznie dostępnych obszarów serwisu grup UPL — licencję na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publiczne prezentowanie i publiczne wyświetlanie takiej zawartości w obrębie serwisu wyłącznie w celu dostarczenia i promowania konkretnej grupy UPL, do której taką zawartość przesłano lub której ją udostępniono. Licencja ta obowiązuje tylko tak długo, jak długo użytkownik decyduje się na włączanie takiej zawartości w obrębie serwisu i wygaśnie w momencie usunięcia przez użytkownika lub UPL takiej zawartości z serwisu.

 • Modyfikacje w serwisie

  UPL zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie i okresowo, bez konieczności uprzedniego powiadomienia, modyfikacji serwisu albo zawartości witryny internetowej (lub dowolnej jej części) lub tymczasowego bądź trwałego przerwania dostępu do nich. Użytkownik zgadza się, że UPL nie poniesie odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie dostępu do serwisu.

 • Zamknięcie konta

  • Użytkownik zgadza się, że UPL, w określonych okolicznościach i bez wcześniejszego powiadomienia, może bezzwłocznie zamknąć konto użytkownika UPL, odcinając dowolny powiązany z nim adres e-mail oraz dostęp do usługi. Do przyczyn zamknięcia konta należą między innymi:

  • (a) naruszenia warunków serwisu lub innych włączonych do nich umów bądź wytycznych,

  • (b) żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych,

  • (c) żądanie użytkownika (usunięcie konta zainicjowane przez użytkownika),

  • (d) przerwanie zapewniania serwisu albo jego istotne zmodyfikowanie (lub dowolnej jego części),

  • (e) wystąpienie nieoczekiwanych problemów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem,

  • (f) wystąpienie przedłużających się okresów braku aktywności.

  • Zamknięcie konta użytkownika UPL obejmuje:

  • (a) usunięcie dostępu do wszelkich usług oferowanych w ramach serwisu, w tym między innymi do UPL mail, grup, komunikatora, czatu, domen, aukcji, tablic wiadomości, powitań, alertów i gier,

  • (b) usunięcie hasła użytkownika i wszelkich powiązanych informacji, plików i zawartości związanych z kontem lub zawartych w nim (bądź w dowolnej jego części),

  • (c) zakaz dalszego korzystania z serwisu. Ponadto użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie zamknięcia konta dokonywane z podanych przyczyn będą przeprowadzane wedle wyłącznego uznania UPL oraz że UPL nie będzie odpowiadać wobec użytkownika lub innej strony trzeciej za zamknięcie konta, odcięcie powiązanych adresów e-mail bądź dostępu do serwisu.

  • Te warunki użytkowania stanowią umowę prawną pomiędzy Użytkownikiem a UPL. Aby uzyskać dostęp i móc korzystać z serwisu, Użytkownik musi zaakceptować wszelkie warunki i zawiadomienia zawarte w niniejszych warunkach korzystania bez ich modyfikacji. Jeśli użytkownik nie akceptuje całości tych warunków, nie będzie mógł uzyskiwać dostępu do serwisu.

 • Modyfikacja niniejszych warunków użytkowania :

  UPL może okresowo dokonywać aktualizacji lub zmian warunków i zawiadomień dotyczących opisanych serwisów internetowych, aby odzwierciedlać zmiany w serwisach, zmiany ustawodawstwa dotyczącego serwisu lub wystąpienie innych uzasadnionych przyczyn, w związku z którymi UPL zastrzega sobie prawo do dokonania takich zmian. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z tymi warunkami i zawiadomieniami. Dalsze uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z tego serwisu internetowego po dokonaniu dowolnej z takich zmian oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na taką zmianę. Jeśli w sposób wyraźny nie wskazano inaczej, wszelkie nowe funkcje, które zmieniają lub poprawiają wspomniane serwisy internetowe, podlegają warunkom użytkowania wraz z ich wszelkimi późniejszymi zmianami.

 • Prywatność i dane osobowe

  Użytkownik musi posiadać konto we wspomnianej witrynie. Aby założyć konto, Użytkownik musi przekazać informacje o sobie i aktualizować je w razie potrzeb, by zapewnić ich aktualność. UPL wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika wyłącznie zgodnie z warunkami konta Użytkownika.

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła użytkownika i informacji o koncie. Ponadto użytkownik odpowiada za wszelkie działania występujące na koncie użytkownika i zgadza się bezzwłocznie powiadamiać UPL o wszelkim nieautoryzowanym wykorzystaniu konta Użytkownika. UPL nie odpowiada za jakąkolwiek stratę, które Użytkownik może ponieść wskutek używania konta lub hasła Użytkownika przez osobę nieupoważnioną.

 • Zakaz bezprawnego lub zabronionego używania:

  Warunkiem koniecznym korzystania z opisanej witryny przez Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody, że nie będzie wykorzystywał tej witryny do celów niezgodnych z prawem lub sprzecznych z warunkami użytkowania. Użytkownik nie może też korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, zawieszenie, nadmierne obciążenie lub zakłócenie usługi .NET Passport lub negatywnie wpływać na użytkowanie witryny i komfort korzystania z niej przez innych użytkowników. Użytkownik nie będzie podejmował prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek konta w tej witrynie internetowej, systemów komputerowych lub sieci związanych z tą witryną. Użytkownik nie będzie uzyskiwał ani podejmował prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione lub zapewnione w tej witrynie.